Pages

Categories

SzukajInformacja na temat Programu „Rodzina 500 plus”

Informacja na temat Programu „Rodzina 500 plus”

by
7 marca 2016
Najnowsze informacje
No Comment

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Należy pamiętać, że wg ustawy pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.
    Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.
    Program będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na rachunek bankowy.

    Wnioski będą przyjmowane w dniach: 1 kwiecień br. oraz od 4 do 8 kwietnia br. w punktach ustanowionych w szkołach, w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast w Urzędzie Gminy będzie można złożyć wniosek w godzinach pracy urzędu. W celu uniknięcie kolejek i usprawnienia procedury w składaniu wniosków prosi się, aby mieszkańcy udali się do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu składania wniosków.

Punkty składania wniosków:

mieszkańcy Ładnej – Szkoła Podstawowa w Ładnej

mieszkańcy Łękawicy – Szkoła Podstawowa w Łękawicy

mieszkańcy Skrzyszowa Dolnego – Urząd Gminy w Skrzyszowie

mieszkańcy Skrzyszowa Górnego – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie nr 2

mieszkańcy Szynwałdu – Zespół Szkoły Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie

mieszkańcy Pogórskiej Woli – Zespół Szkoły Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

    Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku dokumentów obrazujących sytuację dochodową, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Do wniosku natomiast załączyć należy odpowiednio:
  – prawomocne orzeczenie sądu orzekające separację lub rozwód, ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem (dziećmi), albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
–  odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,
–  orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do ustalenia świadczenia.

    Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dodatkowo dołączyć do wniosku w szczególności odpowiednio:
 – oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody nieopodatkowane) – każdego członka rodziny, dane za 2014 r.
– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku – gdy członkowie rodziny mają takie dochody, dane za 2014 r.
– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (i fizycznych) ogólnej powierzchni – każdego członka rodziny dane za 2014 r.,
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, odpis protokołu posiedzenia sądu albo treść ugody sądowej, zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
– w przypadku gdy osoba uprawniona w 2014r. nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej niż ustalone w orzeczeniu lub ugodzie sądowej – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację z sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną do wykonania tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub niemożności wskazania miejsca zamieszkania dłużnika za granicą
– w przypadku umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – potwierdzenie nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w tej instytucji
– dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
   Co do zasady dochód rodziny będzie obliczany na podstawie dochodów osiągniętych w 2014 r., jednak z zastrzeżeniem, że do dnia składania wniosku nie było zmian polegających na utracie bądź uzyskaniu dochodu.
    Utrata dochodu to:
– uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
– utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
   świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
   socjalnej,
– wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
   wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
   działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
– utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
   przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
   do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku
   bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
   świadczeń alimentacyjnych;
– utrata świadczenia rodzicielskiego,
– utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
   rolników.

    Uzyskanie dochodu to:
– zakończenie urlopu wychowawczego,
– uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
   rodzinnej lub renty socjalnej,
– rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po
   okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
   swobodzie działalności gospodarczej,
– uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
   macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
   społecznym rolników.

    Gdy w roku kalendarzowym 2014 lub po nim wystąpiła utrata dochodu do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie byłego pracodawcy. Jeśli w 2014 r. członek rodziny uzyskiwał dochody z kilku źródeł i część dochodów z tych źródeł nie jest już uzyskiwana (np. był zatrudniony i prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak został zwolniony i na dzień składania wniosku prowadzi tylko pozarolniczą działalność gospodarczą), dodatkowo należy przedłożyć PIT-y za 2014 r.
Jeśli w roku kalendarzowym 2014 wystąpiło uzyskanie dochodu i trwa do dnia składania wniosku, należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę).
    Gdy w roku kalendarzowym 2015 lub 2016 wystąpiło uzyskanie dochodu do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za drugi miesiąc licząc od miesiąca uzyskania dochodu (chodzi tu o sytuację uzyskania dochodu spowodowaną np. podjęciem zatrudnienia przykładowo od 1 kwietnia 2015 r. i należy przedłożyć zaświadczenie o dochodzie netto za maj 2015 r.)

    Program „Rodzina 500 plus” jest inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje się, że z programu skorzysta 2,8 mln rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.