Pages

Categories

SzukajInformacja na temat Programu „Rodzina 500 plus”

Informacja na temat Programu „Rodzina 500 plus”

by
7 marca 2016
Najnowsze informacje
No Comment

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Należy pamiętać, że wg ustawy pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.
    Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.
Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na rachunek bankowy.

    Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku dokumentów obrazujących sytuację dochodową, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

 Do wniosku natomiast załączyć należy odpowiednio:

 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające separację lub rozwód, ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem (dziećmi) sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach przez obojga rodziców, albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do ustalenia świadczenia.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

    Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dodatkowo dołączyć do wniosku w szczególności odpowiednio:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody nieopodatkowane) – dotyczące każdego członka rodziny, dane za 2016 r.
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – gdy członkowie rodziny mają takie dochody, dane za 2016 r.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (i fizycznych) ogólnej powierzchni – każdego członka rodziny dane za 2016 r.,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, odpis protokołu posiedzenia sądu albo treść ugody sądowej, zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona w 2016 r. nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej niż ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • w przypadku umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – potwierdzenie nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w tej instytucji
 • dokumenty (w tym oświadczenia) określające datę utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Co do zasady dochód rodziny będzie obliczany na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 r., jednak z zastrzeżeniem, że do dnia składania wniosku nie było zmian polegających na utracie bądź uzyskaniu dochodu.

    Utrata dochodu to:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
 • świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
     socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

    Uzyskanie dochodu to:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
  rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

    Gdy w roku kalendarzowym 2016 lub po nim wystąpiła utrata dochodu do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie byłego pracodawcy). Jeśli w 2016 r. członek rodziny uzyskiwał dochody z kilku źródeł i część dochodów z tych źródeł nie jest już uzyskiwana (np. był zatrudniony i prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak został zwolniony i na dzień składania wniosku prowadzi tylko pozarolniczą działalność gospodarczą), dodatkowo należy przedłożyć PIT-y za 2016 r.
Jeśli w roku kalendarzowym 2016 wystąpiło uzyskanie dochodu i trwa do dnia składania wniosku, należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę).

    Gdy w roku kalendarzowym 2017 wystąpiło uzyskanie dochodu do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za drugi miesiąc licząc od miesiąca uzyskania dochodu (chodzi tu o sytuację uzyskania dochodu spowodowaną np. podjęciem zatrudnienia przykładowo od 1 kwietnia 2017 r. i należy przedłożyć zaświadczenie o dochodzie netto za maj 2017 r.)

    Program „Rodzina 500 plus” jest inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju.