Pages

Categories

SzukajZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

by
19 stycznia 2017
Ogłoszenia
No Comment

GPŚiG.6220.6.2016                                                                                     Skrzyszów, dnia  18.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

            Wójt Gminy Skrzyszów działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 23, ze zm.)  w  związku z art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 pkt 1 a także ust. 3 i 4, art. 65,  art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 353, ze zm.),  a także § 3 ust.1, pkt  80 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia   9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., poz. 71),  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek z dnia 16.11.2016 r. Inwestora: Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Pełnomocnik Pani Karolina Maszewska  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

,,Produkcja środków poprawiających właściwości gleby, na działce nr 2348, obręb 0003 Pogórska Wola, Gmina Skrzyszów, Powiat tarnowski,  Województwo Małopolskie”.

wydane zostało postanowienie o znaku  GPBiD.6220.6.2016 z dnia 18.01.2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko

                                      Na wydane postanowienie  przysługuje zażalenie   

         Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska  i Geodezji Urzędu Gminy Skrzyszów, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 900 do 1700  oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530    w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.   

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Skrzyszów i Rady Sołeckiej wsi Pogórska Wola.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Skrzyszów

                                                                                                                                   mgr inż. Marcin Kiwior