Pages

Categories

SzukajZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

by
28 marca 2017
Ogłoszenia
No Comment

GPŚiG.6220.7.2016                                                                                     Skrzyszów, dnia  28.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

        Wójt Gminy Skrzyszów działając na podstawie art. 49 oraz  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 23, ze zm.)                   w  związku  z art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 353, ze zm.),  a także § 3 ust.1, pkt  33 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia   9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., poz. 71),  zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek z dnia 5.12.2017 r. Inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ – SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A – Pełnomocnik Pan Wojciech Gurgacz, OTS-IP Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 112  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

,,Wymiana odcinków gazociągów DN500 Pogórska Wola- Łukanowice (nowy), DN 500 Pogórska Wola – Łukanowice, DN700/500  Sędziszów – Łukanowice – dokumentacja projektowa” na działkach nr 2317, 2310/1, 2310/2, 2309/1, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312, 2067/15, 2269, 2270, 2267, 2271/1           i 2266/26  w miejscowości Pogórska Wola, Gmina Skrzyszów

 

wydane zostało postanowienie o znaku  GPBiD.6220.7.2016 z dnia 28.03.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym raportu oddziaływania na środowisko.

                                      Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie   

 

         Zainteresowani i strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska  i Geodezji Urzędu Gminy Skrzyszów, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 900 do 1700  oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530    w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.   

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz na tablicach ogłoszeń U.G. Skrzyszów i Rady Sołeckiej wsi Pogórska Wola.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Skrzyszów    

                                                                                                                          mgr inż. Marcin Kiwior