Pages

Categories

SzukajObwieszczenie  o wniesieniu odwołania od decyzji znak: WI-IV.747.1.1.2017

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji znak: WI-IV.747.1.1.2017

by
30 maja 2017
Ogłoszenia
No Comment

Obwieszczenie

o wniesieniu odwołania od decyzji

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zimnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 i\, poz. 173 1 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hcrmanowicc -Stracbocina – Pogórska Woła – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz Z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie l (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-1V.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania.

W związku z powyższym informuje się, żc odwołania wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. oraz postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 28 kwietnia 2017 r., zostały, przesiane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie oraz na stronic internetowej urzędu wojewódzkiego;

– na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnic, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Miejskiego w Żabnie;

– w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

– w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * Id. 148 (12) 39 21 104 * fax +48 (12) 39 21 999 http://www.malopolska.uw.gov.pl