Pages

Categories

SzukajKonkurs na hasło promocyjne Gminy Skrzyszów – można wygrać 1000 zł.

Konkurs na hasło promocyjne Gminy Skrzyszów – można wygrać 1000 zł.

by
18 września 2017
Najnowsze informacje
No Comment

Zostało już tylko 2 dni na wysłanie swoich pomysłów dotyczących hasła promocyjnego naszej gminy.
Hasło powinno podkreślać jej walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, atrakcyjną lokalizację. itp.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, dane kontaktowe organizatora, sposób dostarczenia prac itd. zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest poniżej.

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ SKRZYSZÓW. 

§ 1

Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 638.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego hasła, promującego gminę Skrzyszów. Hasło powinno zawierać treści promujące naszą gminę, podkreślające jej walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze. itp. Propozycje haseł można (nie trzeba) krótko uzasadnić pisemnie (do 5-ciu zdań).

§ 3

 1. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły 14 lat (za zgodą rodziców, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu) i które są zameldowane na terenie gminy Skrzyszów i są jej mieszkańcami.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować 3 hasła na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Prace konkursowe w postaci wypełnionego formularza należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Skrzyszowie, Skrzyszów 638, 33-156 Skrzyszów, osobiście lub korespondencją tradycyjną.
 2. Prace przyjmowane są drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza (załącznik do niniejszego regulaminu) przesłane na adres email: biblioteka@gcb-skrzyszow.pl.
 3. Prace wysłane pocztą lub dostarczone osobiście do Biblioteki w Skrzyszowie, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na hasło promujące gminę Skrzyszów” lub w przypadku przesłania drogą e-mailową w temacie wiadomości należy napisać „Konkurs na hasło promujące gminę Skrzyszów” a formularz dołączyć w formie pliku.
 4. Termin dostarczenia prac mija dnia 09.2017 o godz.15.00.
 5. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, a także niekompletne pod względem wymaganych załączników i informacji, nie będą rozpatrywane.

§ 5

 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 

 1. wartości marketingowe: inspirowane walorami gminy, oddanie jej specyfiki i użycie elementów charakterystycznych, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, nośność hasła – łatwość rozpoznawania i zapamiętywania;
 2. wartości użytkowe: czytelność i szybka identyfikacja;
 3. poprawność językowa.

§ 6

 1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie odrębnym zarządzeniem.

§ 7

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 30 września 2017 r.
 2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie i profilu Facebook Gminy Skrzyszów oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie..
 3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wynikach i terminie wręczenia nagród drogą mailową i telefonicznie.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8

Pulą nagród w konkursie jest kwota w wysokości 1000 zł netto.

§ 9

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych haseł, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations,
7) inne przypadki rozpowszechniania hasła, w tym jego wyświetlanie i utrwalenia;

 1. Uczestnik przekazuje prawa autorskie majątkowe w całości na rzecz organizatora.
 2. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych konkursu w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Dane będą przetwarzane w celu konkursu, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji gminy.
 3. Z tytułu wykorzystania prac, autorom nie przysługują honoraria.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście.
 5. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z hasła zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor zobowiązany jest zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
 6. Hasła zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie .
 7. Organizator, zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w czasie jego trwania bez podania przyczyn.
 8. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
 9. W przypadku identycznych haseł promocyjnych , decyduje data ich nadesłania.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 11. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 12. Regulamin konkursu dostępny jest a stronie internetowej : skrzyszow.pl
 13. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 602 39 59 55 (osoba do kontaktu: Danuta Falumenhaft).

załączniki:

plakat promujący gminę2 (1)