Pages

Categories

SzukajOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

by
7 marca 2018
Ogłoszenia
No Comment

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś

WÓJT GMINY SKRZYSZÓW

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

„Produkcja środków poprawiających właściwości gleby na działce o numerze ewidencyjnym 2348, obręb 0003 Pogórska Wola w miejscowości Pogórska Wola, gmina Skrzyszów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.”

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugskrzyszow zakładka: Wójt – Obwieszczenia i zawiadomienia) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642 w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Geodezji w godzinach pracy urzędu, a także składania wniosków i uwag w formie pisemnej bezpośrednio w urzędzie lub drogą pocztową oraz w formie elektronicznej na adres               e-mail sekretariat@ug.skrzyszow.pl

w terminie 8.03.2018r. – 6.04.2018r.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skrzyszowie, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Pogórska Wola oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow.