Pages

Categories

SzukajRestrukturyzacja małych gospodarstw rolnych (wysokość pomocy – 60 tysięcy złotych). Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych (wysokość pomocy – 60 tysięcy złotych). Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

by
13 czerwca 2018
Informacje dla rolników, Najnowsze informacje
No Comment

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Wsparcie na „Restrukturyzacje małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa – jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw – mniejsza niż 10 tys. euro. 

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na „Restrukturyzację małych gospodarstw rolnych” w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego oferuje Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie Sp. z o.o. (tel. 799 283 358). 

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;

 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

  PRZEZNACZENIE POMOCY: 
  Premia przyznawana jest na operację:

  • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • polegającej na:
   • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe, które nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. W przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
   • udziale w szkoleniach, lub
   • korzystaniu z usług doradczych, lub
   • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
   • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
  • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
   • do co najmniej 10 tys. euro,
   • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

  Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

  Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

  • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
  • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

                                                        arimr