Pages

Categories

SzukajProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ue

W dniu 24 luty 2017 r. Gmina Skrzyszów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – przysiółek Wielkie Pole” w ramach III naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/3/2016

Zakres inwestycji

W zakresie przedmiotowego Projektu zostały zaplanowane do realizacji następujące działania z zakresu likwidacji niedoborów ilościowych i/lub jakościowych sieci kanalizacyjnych:

 • budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości – 16,538 km,
 • budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej o łącznej długości – 3,786 km,
 • budowa 188 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości – 3,494 km,
 • budowa 6 tłoczni ścieków.

Cele przedsięwzięcia

Głównym celem realizacji Projektu jest:

 • zwiększanie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania, oczyszczania i eliminacji ścieków,
 • dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE).

Realizacja Projektu wpłynie bezpośrednio na rozwój infrastruktury technicznej Gminy Skrzyszów, poprawę czystości gleby, wód powierzchniowych, rzeki Biała Tarnowska odbiornika ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Tarnowie oraz wód podziemnych.

Efektem realizacji Projektu będzie:

 • podłączenie 1 015 mieszańców miejscowości Wola Pogórska do sieci kanalizacyjnej,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Skrzyszów do wymogów prawa polskiego będących jednocześnie transpozycją wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Cele szczegółowe:

 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
 • zapobieganie dalszej degradacji środowiska,
 • poprawa warunków życia mieszkańców terenów nieskanalizowanych,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 • rozwój turystyki i agroturystyki w gminie.

Pozostałe informacje:

W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0265/17

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0265/17-00

Planowany koszt całkowity projektu: 12 094 123,08 PLN (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt czerty tysiące sto dwadzieścia trzy złote 08/100).

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 6 851 239,65 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 65/100).

Wysokość dofinansowania: 5 823 553,70 PLN (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 70/100).