Pages

Categories

SzukajWystawa przed tarnowskim starostwem przypomni o rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

Wystawa przed tarnowskim starostwem przypomni o rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

by
10 lipca 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających 76. rocznicę ludobójstwa na Woły-niu i Kresach Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Odbędą się one 11 lipca, a ich głównym akcentem będzie otwarcie przed budynkiem Starostwa w Tarnowie wy-stawy plenerowej IPN pt. „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.45 na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Przy Kurhanie Kresowym wszyscy zebrani złożą wspólnie kwiaty i zapalą znicze przy symbolicznej mogile.
O godz. 10.30 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie, od strony ulicy Naru-towicza, rozpocznie się uroczystość otwarcia wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, któ-rych nie ma”. Autorami wystawy są: Agnieszka Gorczyca, Michał Ruczyński, Ewa Siemaszko i dr Marcin Stefaniak.
– Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat przywraca pamięć o tych, którzy zostali zamordo-wani i pokrzywdzeni przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospo-litej Polskiej. Jedną z form upamiętniania jest wystawa plenerowa, przygotowana w 2013 roku przez Oddział IPN w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Towarzy-stwem Przyjaciół Wołynia i Polesia – mówi Michał Masłowski, naczelnik Oddziałowego Biu-ra Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.
Bezpośrednio po otwarciu wystawy w sali konferencyjnej Starostwa w Tarnowie dr Paweł Naleźniak wygłosi prelekcję pt. „Samoobrony Polskie na Wołyniu”.
– W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymor-dowali od 80 do 120 tys. Polaków. Precyzyjna liczba ofiar nie jest możliwa do ustalenia. Ce-lem zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (banderowców) i Ukraińskiej Po-wstańczej Armii było wyniszczenie polskiego żywiołu na terenach, które uznawali za ukraiń-skie. W konsekwencji planowego ludobójstwa kilkaset tysięcy Polaków, ratując się przed okrutnie zadawaną śmiercią, torturami i okaleczeniem, uciekło z tych terenów – przypomina prof. dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN.
– 11 lipca jest datą nieprzypadkową, bowiem właśnie na ten dzień przypada rocznica krwa-wej niedzieli z 1943 roku, czyli kulminacji wydarzeń związanych z rzezią wołyńską. Na ten dzień przypada też Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiń-skich nacjonalistów na obywatelach II RP – podkreśla Tomasz Stelmach, etatowy członek Zarządu Powiatu, który starał się, aby wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” była dostępna dla mieszkańców Tarnowa , powiatu tarnowskiego i regionu. – Wierzę, że pozwoli nam ona uświadomić sobie, czym była rzeź wołyńska, z jaką skalą ludobójstwa na narodzie polskim mamy tutaj do czynienia, a także wczuć się w wymiar ludzki, jaki towarzy-szył tym tragicznym wydarzeniom – dodaje Tomasz Stelmach.
Wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” będzie dostępna do zwiedzania przed budynkiem tarnowskiego Starostwa do 11 sierpnia.
11 lipca obchody upamiętniające 76. rocznicę rzezi wołyńskiej organizuje w Tarnowie także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W programie msza święta w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich w kościele Maksymi-liana Kolbego (godz. 17.00). Po nabożeństwie odbędzie się ceremonia przy Kurhanie Kre-sowym na Starym Cmentarzu w Tarnowie.