Pages

Categories

SzukajNowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

Nowe Jutro z POWERE-em -program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.03.2018 – 29.02.2020 r. osób w wieku 18 – 29 lat, bez pracy, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*), w przypadku których bariery edukacyjno-zawodowe są największe poprzez wyposażenie ich w umiejętności i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców, przeciwdziałając bierności i wykluczeniu oraz umożliwiając im trwałą zmianę sytuacji zawodowej.
*młodzież NEET to osoby, które zakończyły edukację i nie są zatrudnione z wyboru lub przyczyn niezależnych.

LP. Nazwa Pola Informacje
1.      Tytuł  projektu Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!
2.      Województwo Małopolska
3.      Typ uczestnika projektu 1.    Osoby w wieku 15-29 lat.
2.    NEETY (nie uczą się i nie pracują)
3.    Zamieszkują obszar wybranych gmin 
– lub są ON
-lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)
4.      Rekrutacja Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.
5.      Definicja NEET-ów 1.      Wiek pomiędzy  15‐29 lat,
2.      Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)
3.      Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)
4.      Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
5.      Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego – 56  osób
6.      Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
– osobą niepełnosprawną – 8 osób
– rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) –16 osób
6.      Wsparcie Zaplanowane formy wsparcia:

1.    Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),
2.    Psycholog (3 godziny dla 24 osób)
3.    Pośrednictwo pracy (4 godziny)
4.    Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)
5.    Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)
6.    Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,40
7.    Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby)

7.      Kontakt Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego 
Biuro Projektu
ul. Kościuszki 10
33-100 Tarnów
Tel.  604722456

 Mail: nowejutro@crse.org.pl

www. nowejutro.com.pl

8.      Data realizacji projektu 01.06.2019 – 30.06.2020
9.      Opis wsparcia

 

1. Doradztwo Zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

2. Psycholog

O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

4. Zatrudnienie wspierane

Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.

 5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

6. Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.