Pages

Categories

Szukaj

Projekt NOWY START II

Projekt NOWY START II

by
27 listopada 2019
Informacje dla bezrobotnych, Najnowsze informacje
No Comment

NOWY START II to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 Oś priorytetowa Rynek Pracy
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian
Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa małopolskiego, które:
– utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
– przewidziane są do zwolnienia i/lub zagrożone są zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika
– otrzymały informacje od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/ stosunku służbowego, zawartego na czas określony
– odchodzą z rolnictwa
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
– pomoc w odnalezieniu indywidualnej ścieżki zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, realizacja i weryfikacja indywidualnego planu działania, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy)
– realizacja kursów, szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych
– staże i praktyki zawodowe
– szkolenia
– subsydiowane zatrudnienie
– dodatki relokacyjne
-wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

EFS_kolor-300dpi nnn

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.nowystart2.pl