Pages

Categories

SzukajOtwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

by
3 grudnia 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2018 poz. 688) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza na 2020 r. otwarty konkurs oferty na realizację następujących zadań publicznych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych
2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Prowadzenie Klubu Senior + POGODNY KLUBIK”
3) na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2020 roku w dziedzinie:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów 2020 roku.