Pages

Categories

SzukajOGŁOSZENIE O NABORZE 5/2020 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2020 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

by
3 lutego 2020
Najnowsze informacje
No Comment

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
zachowania dziedzictwa lokalnego objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:
• do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
• do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 100 003,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00. zł.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 do 24 lutego 2020 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 10 lutego do 23 lutego 2020 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 24 lutego 2020 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.
Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy: 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.
Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków.
Wskaźnik produktu:
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii: 2 sztuki.
Warunki udzielania wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:
• 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
• 8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Szczegółowy opis operacji.
Wykaz dokumentów dodatkowych:
1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3. Informacje dodatkowe.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.