Pages

Categories

Szukaj



OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów etap B, C, D wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów etap B, C, D wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

by
5 czerwca 2020
Ogłoszenia
No Comment

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skrzyszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów
– etap A – część I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skrzyszów etap B, C, D wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr XXXVIII/395/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku, zmienioną uchwałami Rady Gminy Skrzyszów: Nr IV.76.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, Nr VIII.119.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, a także w związku z uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr XIX/222/12 z dnia 30 listopada 2012 roku, zmienioną uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr XX/170/16 z dnia 21 lipca 2016 roku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I określony został na załącznikach graficznych nr 2 – 13, 15 – 16, 21, 24 – 27, 29, 31 – 36, 38a, 40a, 41 – 43, 44a, 45- 46, 48, 50, 52 – 53, 54b, 55 – 56, 58, 59, 62 – 67, 68a, 69 – 76, 78 – 82, 85 – 91, 93 – 95, 99, 101 – 102, 104 – 111, 114 – 116, 119, 122 -124, 126, 128 – 129 w zakresie rysunku planu oraz na załącznikach graficznych nr A, B, C, D, E w zakresie ustaleń tekstowych do uchwały Nr XXXVIII/395/18 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 czerwca 2018 roku, zmienionej uchwałami Rady Gminy Skrzyszów: Nr IV.76.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, Nr VIII.119.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku.
Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D określony został na załączniku graficznym nr 4A do uchwały Nr XIX/222/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XX/1701/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 lipca 2016 roku.
Projekty ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Geodezji, 33-156 Skrzyszów 642, w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 2 lipca 2020 r. na terenie siedziby Urzędu Gminy Skrzyszów, o godz. 10:30.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym.
W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.
Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej www.skrzyszow.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skrzyszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Skrzyszów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Geodezji, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skrzyszów.
Uwagi są rozpatrywane w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Skrzyszów z siedzibą 33-156 Skrzyszów 642 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl

Link do wglądu elektronicznej wersji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,1773614,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-miejscowego.html

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior