Pages

Categories

SzukajOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

by
5 czerwca 2020
Ogłoszenia
No Comment

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skrzyszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 czerwca 2018 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Zakres zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów określony został na załącznikach graficznych nr 1 – 34 w zakresie części rysunkowej oraz na załączniku nr A w zakresie części tekstowej do uchwały nr XXXVIII/394/18 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 czerwca 2018 r.
Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Środowiska i Geodezji,
33-156 Skrzyszów 642, w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów: www.skrzyszow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. na terenie siedziby Urzędu Gminy Skrzyszów, o godz. 10:30.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym.
W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skrzyszów (w Urzędzie Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642) oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Skrzyszów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Skrzyszów.
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Skrzyszów z siedzibą 33-156 Skrzyszów 642 i są one podawane w celu składania uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl

Link do wglądu elektronicznej wersji projektu studium uwarunkowań:
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,1773616,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium.html

 


Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior