Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

by
16 września 2020
Najnowsze informacje
No Comment

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

L.p. Nr działki Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. 111/4 0.0061 ha TR1T/00091634/3 Skrzyszów PsIII 1MN 24.09.2020

godzina 10:00

3 200.00 zł

brutto

400.00 zł
2. 3000 0.42 ha TR1T/00052308/4 Łękawica LsIII, RIIIb 1R, 1TL, 1ZL, 5KDW 24.09.2020

godzina 10:20

50 000.00 zł

brutto

5000.00 zł
3. 733/22 0.1434 ha TR1T/00063167/3 Ładna RV, PsIV 2MN 24.09.2020

godzina 10:40

85 000.00 zł

brutto

9000.00 zł
4. 733/23 0.1520 ha TR1T/00063167/3 Ładna PsIV 2MN 24.09.2020

godzina 11:00

90 000.00 zł

brutto

9000.00 zł
5. 733/24 0.1515 ha TR1T/00063167/3 Ładna PsIV 2MN 24.09.2020

godzina 11:20

90 000.00 zł

brutto

9000.00 zł
6. 899/10

899/11

0.06 ha

0.20 ha

TR1T/00023716/5 Ładna RIVb, RV 3U 24.09.2020

godzina 11:40

195 000.00 zł

brutto

20000.00 zł
7. 943/18 0.0177 ha TR1T/00079139/3 Ładna dr 5KDW 24.09.2020

godzina 12:00

8 000.00 zł

brutto

1000.00 zł
8. 1884/10 0.1622 ha TR1T/00160069/6 Szynwałd RIIIb 1RM 24.09.2020

godzina 12:20

73 000.00 zł

brutto

7000.00 zł
9. 1884/12 0.1483 ha TR1T/00160069/6 Szynwałd RIIIb 1RM 24.09.2020

godzina 12:40

67 000.00 zł

brutto

7000.00 zł
10. 3440 0.28 ha TR1T/00066651/4 Szynwałd PsIV, ŁIV, RIIIb, RIVa, RIVb 1RM, 2ZR, 1RMZ 24.09.2020

godzina 13:00

17 000.00 zł

brutto

2000.00 zł
 • Działka nr 111/4 w Skrzyszowie posiada kształt trójkąta. Teren działki jest płaski. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN, stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Działka nr 3000 w Łękawicy o regularnym, prostokątnym kształcie, posiada dostęp do gminnej drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów położona jest w obszarach oznaczonych symbolami 1TL, 1ZL, 1R i 5KDW. Symbolem 1TL oznaczono teren zabudowy rekreacji indywidualnej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty okresowego wypoczynku rodzinnego. Kontur 1ZL stanowi teren lasów obejmujący grunty leśne, z podstawowym przeznaczeniem pod tereny lasów, w tym lasów ochronnych. W terenie tym, dopuszcza się realizację ciągów pieszych i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych. Symbolem 1R oznaczono teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej. Kontur 5KDW stanowi teren dróg wewnętrznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się place, parkingi oraz ciągi pieszo-jezdne.
 • Działki nr od 733/22 do 733/24 w Ładnej położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi będącej własnością Gminy Skrzyszów. Działki posiadają regularny, zbliżony do prostokąta kształt. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położone są w terenie oznaczonym symbolem 2MN, stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • Działki nr 899/10 i 899/11 położone w obrębie Ładna są niezabudowane, charakteryzują się regularnym, prostokątnym kształtem. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest, poprzez drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Skrzyszów. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 3U, stanowiącym teren zabudowy usługowej i działalności produkcyjnej.
 • Działka nr 943/18 położona w Ładnej, charakteryzuje się wąskim, wydłużonym kształtem. Posiada dostęp do drogi publicznej. Otoczenie stanowią tereny zabudowy zagrodowej. Działka zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w opisanym powyżej obszarze, oznaczonym symbolem 5KDW.
 • Działki nr 1884/10 i 1884/12 położone w obrębie Szynwałd, charakteryzują się prostokątnym kształtem. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Skrzyszów. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położone są w obszarze oznaczonym symbolem 1RM, stanowiącym teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • Działka nr 3440 w Szynwałdzie stanowi wąski pas gruntu, który krótszym bokiem przylega do drogi gminnej. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów, położona jest w konturach oznaczonych symbolami 1RM, 1RMZ i 2ZR. Symbolem 1RM oznaczono teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się usługi podstawowe oraz obiekty drobnej wytwórczości i rzemiosła. Kontur 1RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolnicze. Symbolem 2ZR oznaczono teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się również zabudowę zagrodową, przekształcanie zieleni nieurządzonej w urządzoną, kładki pieszo- jezdne, pomosty i urządzenia wodne, zalesienie gruntów klas V i VI oraz nieużytków, rolnicze użytkowanie terenu oraz miejsca postojowe.
 • Nabywca nieruchomości oprócz ceny zakupu zobowiązany będzie ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 19 sierpnia 2020 r.
 • Przetargi odbędą się dnia 24 września 2020 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 9).
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 18 września 2020 roku na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 10) lub pod numerem telefonu 14 688 70 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 21.08.2020 r.