Pages

Categories

SzukajAsystent

Zakres zadań

1) nadzór i organizowanie pracy osób zatrudnionych w ramach „robót publicznych” i „prac interwencyjnych”,

2) organizacja prac „społeczno-użytecznych” w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i GOPS-em,

3) nadzór nad pracami osób odbywających karę pozbawienia wolności a skierowanych przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,

4) organizacja prac dla osób skierowanych do pracy przez Zakład Karny w Tarnowie,

5) koordynacja zadań Sołtysów poszczególnych wsi w zakresie:

a) remontów parkingów i dróg, poboczy, rowów przydrożnych,

b) przystanków autobusowych, znaków drogowych,

c) koszenie poboczy,

6) współpraca z Radami Sołeckimi w sprawie realizacji zadań zaplanowanych do wykonania ze środków Sołectw,

7) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów drogowych,

8) współpraca z Zarządami sieci dróg powiatowych i krajowych przebiegających przez Gminę w sprawach stanu technicznego i bezpieczeństwa, szacowanie szkód i odbudowa dróg po powodziach i osuwiskach,

9) realizacja zadań i obowiązków gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.