Pages

Categories

SzukajAll posts by KW

Urząd Gminy Skrzyszów, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy, we...

W okresie od 23.10.2017 r. do 10.11.2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat „Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarz...

W najnowszym jesiennym wydaniu Echa Gminy czytelnicy mogą zapoznać się z historią powstania Pogórskiej Woli, która w tym roku obchodzi 600-lecie swojego istnienia. Jubileusz obchodzono podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. Ponadto w kwartalniku zawarte są m.in. informacje dotyczące realizo...

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj...

Na podstawie uchwały Nr IX/105/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz....

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114- Silna mgła Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1 Obszar województwo małopolskie  Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz.10:00 dnia 21.10.2017 Przebieg Pr...