Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 1 lipca 2016 roku zostały zamieszczone ogłoszenia wykazujące nieruchomości gminne obejmujące: grunty rolne położone w obrębach: Łękawica, Pogórska Wola, S...

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 16 maja 2016 roku, zostało umieszczone ogłoszenie wykazujące nieruchomości gminne przeznaczone do dzierżawy położone w obrębie Łękawica. Szczegó...

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego n...

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t) Wó...