Pages

Categories

SzukajOgłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy: Nazwa i siedziba sprzedającego: GMINA SKRZYSZÓW Skrzyszów 642 33-156 Skrzyszów NIP 993-03-40-717 Tel.146887000 Email: sekretariat@ug.skrzyszow.pl&...

OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyc...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów etap B, C, D wraz z prognozami oddz...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za...