Pages

Categories

Szukaj

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości:

8 081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE Nr 352 z 24.12.2013).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku:
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
– dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
– dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
– dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przed młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
– wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
– wykaz otrzymanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Skrzyszów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Skrzyszów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Załączniki:

  1. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
  2. oświadczenie rzemieślnik
  3. Oświadczenie-dane-mlodociany-1
  4. Oświadczenie-dane-pracodawca-1
  5. Wniosek o dofinansowanie
  6. Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis