Pages

Categories

SzukajReferat Organizacyjno – Administracyjny i spraw obywatelskich

Zakres działania referatu

1)  prowadzenie kancelarii Urzędu,

2)  koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,

3)  zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

4)  zapewnienie warunków ppoż. w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

5)  prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,

6) prowadzenie Lokalnego Banku Danych ewidencji ludności w systemie komputerowym,

7)   sporządzanie wykazów uczniów dla szkół,

8) prowadzenie stałego rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,

9) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,

10) prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych,

11) imprezy masowe,

12) prowadzenie spraw związanych z testamentami, archiwizowanie, korespondencja,

13) prowadzenie kancelarii niejawnej,

14) prowadzenie spraw związanych z informatyką,

15) obsługa podpisu elektronicznego,

16) ochrona danych osobowych,

17) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

18) opracowywanie informacji o Gminie do czasopism, dzienników i folderów,

19) współpraca z mediami,

20) organizowanie imprez patriotycznych, kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych,

21) prowadzenie biuletynu informacji publicznej,

22) obsługa poczty internetowej,

23) realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

24) opracowywanie programów upowszechniania kultury na terenie gminy,

25) współdziałanie w upowszechnianiu kultury z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek, z zakładami pracy, organizacjami społeczno-gospodarczymi,

26) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

27) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury, podejmowania niezbędnych działań zabezpieczających zabytek w nagłych wypadkach przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

28) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wpisu do rejestru dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

29) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,

30) inicjowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb ludności w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,

31) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie.