Pages

Categories

SzukajReferat inwestycji i rozwoju

Zakres działania referatu

1) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją,

2) nadzór nad inwestycjami gminnymi,

3) organizowanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

4) przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji gminnych,

5) przygotowywanie wniosków na fundusze unijne,

6) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania środków pozabudżetowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej w szczególności przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

7) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych,

8) pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych,

9) bieżąca współpraca w zakresie realizacji projektów społecznych,

10) podejmowanie działań zmierzających do podjęcia współpracy z miastem lub gminą bliźniaczą,

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

12) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy w zakresie stanu realizacji projektów,

13) inicjowanie i koordynowanie zadań dotyczących ciepłownictwa, wodociągów, kanalizacji i oczyszczania oraz budownictwa mieszkaniowego w Gminie,

14) współdziałanie w sprawach przekształceń strukturalnych z podmiotami gospodarczymi oraz współpraca z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi,

15) opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego Gminy,

16) regulacja stanu prawnego mienia gminnego,

17) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia na rzecz Gminy,

18) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym (sprzedaż, nabywanie, zamiana, darowizna, wynajem, dzierżawa zlecanie wyceny i podziałów geodezyjnych),

19) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości i składanie oświadczeń w tym zakresie,

20) opracowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki gruntami,

21) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w zarząd, użyłkowaniem oraz sprzedażą nieruchomości,

22) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

23) wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt istnienia gospodarstwa,

24) przygotowywanie dokumentów związanych z księgami wieczystymi,

25) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.