Pages

Categories

SzukajReferat obsługi jednostek gminnych

Zakres działania referatu

1) prowadzenie całokształtu spraw kadrowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,

2) sporządzanie dokumentacji związanej z umowami o pracę i umowami cywilnoprawnymi,

3) analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,

4) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych wszystkich pracowników,

5) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z oceną dyrektorów podległych jednostek,

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

8) prowadzenie spraw związanych z konkursem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych,

9) ewidencja wniosków w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych,

10) prowadzenie spraw związanych z kosztami dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli,

11) prowadzenie sprawozdawczości,

12) prowadzenie ewidencji szkoleń bhp oraz badań okresowych,

13) prowadzenie spraw systemu PEFRON,

14) sporządzanie wypłat dla pracowników Urzędu, GOPS, POWWD, szkół i przedszkoli podległych Urzędowi oraz dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia oraz o dzieło,

15) zgłaszanie i wygłaszanie pracowników w ZUS,

16) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z ZUS,

17) sporządzanie dokumentacji do refundacji środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych,

18) sporządzanie PIT-ów oraz sprawozdań do ZUS, GUS, RIO,

19) wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,

20) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty zasiłków przez ZUS,

21) prowadzenie ubezpieczeń grupowych pracowników,

22) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych i wychowawczych,

23) opracowywanie zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków budżetowych,

24) przygotowywanie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych,

25) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

26) realizacja wydatków finansowych – sporządzanie przelewów i wystawianie czeków,

27) wystawianie rachunków za dożywanie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, rachunków dotyczących wynajmu pomieszczeń szkolnych i innych,

28) uzgadnianie ksiąg inwentarzowych z jednostek budżetowych,

29) rozliczanie wyników inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych i wychowawczych,

30) przechowywanie i gromadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,

31) sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej sprawozdawczości finansowej:

a) z dochodów i wydatków budżetowych,

b) należności i zobowiązań,

c) rocznej z wydatków strukturalnych, zestawienia zmian z funduszu jednostki, rachunku zysków i strat, bilansu,

32) sporządzanie rocznej sprawozdawczości GUS ze środków trwałych,

33) sporządzanie analiz z wykonania budżetu szkół i przedszkoli,

34) obsługa finansowo-księgowa ZFŚS szkół i przedszkoli,

35) pogłębianie wiedzy specjalistycznej poprzez udział w szkoleniach i kursokonferencjach,

36) współpraca z bankiem w zakresie realizacji obsługi finansowej jednostek oświatowych i wychowawczych.