Pages

Categories

Szukaj„Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu”

„Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

W ramach projektu oferujemy: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne. Szczegółowe informacje w biurach projektu: w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl