Pages

Categories

SzukajDowody osobiste

Wydawaniem dowodów osobistych oraz sprawami meldunków w Urzędzie Gminy Skrzyszów zajmuje się Referat  Organizacyjno – Administracyjny i Spraw Obywatelskich, pok.16, I p.
tel. (14)6887010

Informacje dot. dowodów osobistych i spraw meldunkowych:

  • Lucyna Gajek, inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

– tel: (14)6887010

Formularze:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego /należy wydrukować dwustronnie/

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:

• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek  składa opiekun prawny;

• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej

obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 2.Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez

wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

 3.Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest

wnoszony do organu dowolnej gminy.

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 X 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć;

•co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości;

•niezwłocznie w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska), utraty, uszkodzenia dowodu osobistego.

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi 30 dni.
 
 

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.
Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy (Nigdy nie korzystałem z usług Banków – czy również powinienem zastrzec utracone dokumenty?).
Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.
Projekt wspiera Policja. Patronat objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Federacja Konsumentów.  Więcej informacji znajduje się na stronie www.DokumentyZastrzeżone.pl

utracilesdokumenty