Pages

Categories

SzukajFormularze

Wzory zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa oraz sołeckich komisji wyborczych w Gminie

Skrzyszów.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa

Zgłoszenie kandydata na członków rad sołeckich
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady sołeckiej

Zgłoszenie kandydata do SKW

 

Budownictwo

Gospodarka komunalna

Rejestr działalności regulowanej – wnioski do pobrania.doc
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wniosek do pobrania
Wniosek udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – wniosek do pobrania
Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wniosek do pobrania

Więcej informacji na stronie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Skrzyszow/przedmiotowe/Srodowisko/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/

Księgowość

Księgowość – wypełnione formularze
Księgowość – formularze

Zezwolenia na alkohol

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


wniosek o wydanie zezwolenia


W N I O S E K o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż – sprzedaż i podawanie) napojów alkoholowych

Kadry

Kadry- wypełnione formularze
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY-1
Kadry – formularze
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Rolnictwo

Rolnictwo – formularze
–  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla przedsiębiorców i instytucji… …– wzór

–  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dla osób fizycznych 

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Wzór protokołu oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania w uprawach i płodach rolnych
Terminy oraz wzory zgłoszeń w przypadku wystąpienia szkód łowieckich

USC
USC – wypełnione formularze
Wydanie egzemplarzy
USC – formularze
Wydanie egzemplarzy-1

Podatki

osoby prawne
podatek od nieruchomości – DN-1, ZDN-1, ZDN-2 
podatek rolny – DR-1, ZDR-1, ZDR-2
podatek leśny – DL-1, ZDL-1, ZDL-2

osoby fizyczne
-podatek rolny – informacja o gruntach wraz z załącznikami – IR-1ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

-podatek leśny – informacja o lasach wraz z załącznikami – IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

-podatek od nieruchomości – informacja o nieruchomościach wraz z załącznikami – IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

-UCHWAŁA Nr VIII.105.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2020 – Uchwała

– UCHWAŁA Nr VIII.106.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchwała

– Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 DT-1

– Załącznik do deklaracji DT-1 – DT-1a

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

-Formularz + Oświadczenie osoby fizycznej

Oświadczenia  i wnioski:

– wniosek o wydanie zaświadczenia pobierz

– oświadczenie – zeznanie majątkowe osoby fizycznej pobierz

– oświadczenie podatnika będącego Przedsiębiorcąpobierz

Informacje

Ogłoszenie w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Ogłoszenie w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 

Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 2018

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne specjalne na linię zwykłą, pospieszną, przyspieszoną, ekspresową* relacji
WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I i _______ wypisów (liczba) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *)