Pages

Categories

SzukajGospodarka

Gmina jest w 100% zelektryfikowana. Przez gminę przebiegają dwie linie wysokiego napięcia (400 KV i 110 KV) oraz linia średniego napięcia, która zasila poszczególne wsie w energię elektryczną. Ponadto planowana jest trzecia linia wysokiego napięcia.
Gmina jest zgazyfikowana . Źródłem gazu dla gminy są:

 • stacja redukcyjna I° Wygoda
 • stacja redukcyjno – pomiarowa I° przy Zakładach Azotowych
 • stacja redukcyjna I° Zalasowa
 • sieć gazowa od Łękawki

Na terenie gminy w Pogórskiej Woli znajduje się Baza Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie (tłocznia gazu) oraz Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe Górnictwa Naftowego i Gazownictwa .
W północnej części gminy zalega złoże gazu ziemnego o ponadlokalnym a nawet regionalnym znaczeniu. Dla złoża utworzono teren i obszar górniczy (Kopalnia “Jaśniny”), który położony jest częściowo w gminie Skrzyszów a częściowo w gminie Tarnów. Prowadzone są również prace poszukiwawcze przez PGNiG S.A. w Warszawie – Oddział Geofizyki Kraków.

Wodociągowanie

W gminie trwa budowa sieci kanalizacyjnej a ścieki z podłączonych budynków odprowadzane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie. W poszczególnych sołectwach gminy trwa wodociągowanie.

W całości zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Skrzyszowie a ścieki z podłączonych budynków odprowadzane są do Zakładu Oczyszczania Ścieków w Tarnowie.

Oczyszczalnia ścieków w Pogórskiej Woli

Drogi

Przez gminę przebiegają : droga krajowa E-4, drogi powiatowe, drogi gminne oraz obwodnica tarnowska.
Gmina ma korzystny układ komunikacyjny. Głównym przewoźnikiem zapewniającym obsługę pasażerską jest PKS oraz przewoźnicy prywatni.

Działalność gospodarcza

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 520 podmiotów gospodarczych. Głównym elementem rozwoju gospodarki gminy jest drobna działalność pozarolnicza , w której istnieje przewaga handlu i drobnych usług. Wyjątkiem jest pas po obu stronach drogi E-4 gdzie znajdują się większe przedsiębiorstwa.
Do największych zakładów produkcyjno – usługowych w gminie należą :

 • Huta Szkła Gospodarczego p. Tadeusza Wrześniaka
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “ZODIAC” Koncesjoner Renault
 • Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa
 • Stacja Paliw GROSAR
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “WAMEX”
 • Huta Szkła Gospodarczego
 • Zakłady Masarskie
 • Piekarnia Jana Starostki
 • Młyny Gospodarcze
 • Wyrób palet i podestów
 • Wytwórnia mas bitumicznych POLDIM S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe “DAKEL”
 • Firma Usługowo – Handlowa „ MAT – MAT” – Krzysztof Mącior
 • Zakład Usług Transportowych „Transprzęt”
 • Apteki.
 • Firma “Merkury-Market”

Ponadto na terenie gminy znajdują się liczne fermy drobiu.

Baza oświatowa

Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły Szkół podstawowych i gimnazjów oraz 4 Szkoły podstawowe a także 4 przedszkola publiczne i 1 niepubliczne.

Ochrona zdrowia

W 2000 roku Rada Gminy powołała Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie, w skład którego wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie
 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie
 3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli
 4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łękawicy.

Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy sprawowana jest przez 5 jednostki OSP.

W gminie jest wiele terenów do zainwestowania zwłaszcza przy trasie E-4 oraz przy drodze powiatowej Tarnów- Ryglice. Tereny tu leżące dają perspektywę rozwoju dzięki dogodnemu położeniu, dobrej łączności telekomunikacyjnej a także wykwalifikowanej, fachowej sile roboczej.

W gminie jest wiele terenów do zainwestowania zwłaszcza przy trasie E-4 oraz przy drodze powiatowej Tarnów- Ryglice. Tereny tu leżące dają perspektywę rozwoju dzięki dogodnemu położeniu, dobrej łączności telekomunikacyjnej a także wykwalifikowanej, fachowej sile roboczej.

Ważnym celem gminy w najbliższym czasie jest budowa zbiornika małej retencji, który został uwzględniony w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata 2007 – 2013. Inwestorem przedsięwzięcia jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Podstawową funkcją zbiornika jest ochrona przed powodzią terenów położonych w dolinie potoku Korzeń i potoku Wątok, retencjonowanie wody dla ewentualnego wykorzystania do zaopatrzenia w wodę rolnictwa (nawodnienie) w okresach suszy oraz wykorzystanie retencjonowanej wody do celów przeciwpożarowych. Inwestycja ta daję szerokie możliwości rozwoju rekreacji i turystyki, co wiąże się z aktywizacją gospodarczą terenu związaną z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika a to sprzyjać będzie przedsiębiorczości.