Pages

Categories

SzukajNOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SKRZYSZÓW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz Uchwałami Rady Gminy Skrzyszów, od 1 lipca 2013 r. Gmina Skrzyszów przejęła gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepisy w/w ustawy nałożyły na Gminę obowiązek objęcia wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, jak również zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych.

Rada Gminy Skrzyszów ustaliła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczas obowiązujących.

Z dniem 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą opłaty za wywóz odpadów nie jak do tej pory przedsiębiorstwu tylko rozliczają się bezpośrednio z Urzędem Gminy. W zamian za to gmina zapewnia dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów, a powstające śmieci przekazywane są do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie.

STAWKI OPŁAT
Rada Gminy Skrzyszów ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako opłatę od gospodarstwa domowego i wprowadziła zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Od 1 stycznia 2020r.  obowiązują nowe podstawowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości miesięcznej:

1) dla gospodarstw 1 osobowych – 18 zł,

2) dla gospodarstw 2 osobowych – 35 zł,

3) dla gospodarstw 3 osobowych – 52 zł,

4) dla gospodarstw 4 osobowych – 66 zł,

5) dla gospodarstw 5 osobowych – 75 zł,

6) dla gospodarstw 6 osobowych – 79 zł,

7) dla gospodarstw 7 osobowych i więcej – 86 zł

Stawki podwyższone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będą dwa razy wyższe.

Nowością będzie, że od 2020r., wszyscy mieszkańcy zgodnie z ustawą muszą segregować odpady. Nie będzie możliwości wyboru opcji zbiórki selektywnej lub nieselektywnej. Nowością będzie również wprowadzenie zwolnień z opłat dla osób, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów biodegradowalnych na własnej nieruchomości. Zwolnienie wynosi 2 zł od gospodarstwa domowego. Po zadeklarowaniu  posiadania kompostownika i  kompostowaniu bioodpadów mieszkańcy nie będą mogli oddawać odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady. Żeby skorzystać ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali, że nie będą segregować odpadów muszą również złożyć nową deklarację.

Opłatę Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie wnosił miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez urząd lub w kasie Urzędu Gminy.

Każdy nowy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Skrzyszów jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona bezpośrednio na terenie nieruchomości, z chwilą ich powstania. Zbierane będą odpady, które można ponownie przetworzyć (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) w workach odpowiedniego koloru dla zbieranej frakcji:

 1. Papier i tektura w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego,
  2. Szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego,
  3. Tworzywa sztuczne, metal w odrębnych pojemnikach lub workach koloru żółtego,
  4. Bioodpady w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

INNE RODZAJE ODPADÓW

PRZETERMINOWANE LEKI – należy gromadzić w wyznaczonym do tego celu pojemniku, w aptece w Skrzyszowie i Szynwałdzie lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

CHEMIKALIA – farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich) należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Opakowania po środkach ochrony roślin należy dostarczać do punków, w których zostały zakupione lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórka zużytych baterii może być również kontynuowana poprzez jednostki oświatowe.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (telewizory, radia, komputery, monitory, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, suszarki ) – należy wystawić dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, drzwi) – należy wystawiać dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

BIOODPADY- mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach w pozostałych przypadkach powinny być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem lub mogą być dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

ODPADY TEKSTYLIÓW I ODZIEŻY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

ZUŻYTE OPONY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek  należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

2018 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2018 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia Zalesiany, Zalesiany 1, 32-420 Gdów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

Osiągnięty w roku 2018 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 42%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2018 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 15%

 

2017 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2017 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP MPGK Tarnów, ul Komunalna 29, 33-100 Tarnów.

– MBP Trans-Formers Karpatia, ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia PUK Tarnów, ul. Cmentarna 31, 33-101 Tarnów.

Firma Usługowo-Handlowa “KOP-EKO” Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

 

Osiągnięty w roku 2017 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,69%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2017 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

2016 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2016 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP MPGK Tarnów, ul Komunalna 29, 33-100 Tarnów.

– MBP Trans-Formers Karpatia, ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia PUK Tarnów, ul. Cmentarna 31, 33-101 Tarnów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

 

Osiągnięty w roku 2016 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,1%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2016 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

2015 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2015 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

1.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o., 33- 100 Tarnów ul. Cmentarna 20 A

2. Odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

Osiągnięty w roku 2015 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła- 38,1%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Osiągnięty w roku 2015 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

 2014 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2014 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

1.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o., 33- 100 Tarnów ul. Cmentarna 20 A

– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8,  33-101 Tarnów

2. Odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

Osiągnięty w roku 2014 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła- 39,75%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Osiągnięty w roku 2014 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 50,6%

2013 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2013R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o. o. ul. Półłanki 64

– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

2. odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH W 2013 ROKU PRZEZ GMINĘ SKRZYSZÓW poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 55,9 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,43%

2012 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64
– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Składowisko Odpadów Tarnów, ul. Czysta

2. odpady zielone
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH W 2012 ROKU PRZEZ GMINĘ SKRZYSZÓW

– poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
– metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
– biodegradacji przekazanych do składowania

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 76,84 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 53,13 %