Pages

Categories

SzukajOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów

by
30 grudnia 2020
Ogłoszenia
No Comment

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Skrzyszów:
– Uchwały Nr XIV.210.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
– Uchwały Nr XIV.211.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wykonywanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Obszary opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załącznikach graficznych do ww. uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian planów miejscowych oraz wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanych do przedmiotowych zmian planów miejscowych, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642, 33-156, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ug.skrzyszow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2021 r.
Wnoszący wnioski lub uwagi podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do projektów zmian planów jest Wójt Gminy Skrzyszów.

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Skrzyszów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Skrzyszów za pomocą e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.