Pages

Categories

SzukajOBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:   1.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A 2.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

by
9 lipca 2021
Ogłoszenia
No Comment

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Skrzyszów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.07.2021r. do 6.08.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skrzyszowie – Referat gospodarki przestrzennej, środowiska i geodezji oraz na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.07.2021r., o godzinie:

  1. 1000 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A
  2. 1030 dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). W celu udziału w dyskusji proszę o zgłoszenie chęci udziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2021r. na adres: sekretariat@ug.skrzyszow.pl Link do dyskusji zostanie przesłany na adres podany w zgłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Skrzyszów na adres Urzędu Gminy w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 642, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2021r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ug.skrzyszow.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 642, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ug.skrzyszow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Skrzyszów.

Z projektami planów i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,1963091,obwieszczenie-wojta-gminy-skrzyszow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-zmiany-miejscowych-p.html

 

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior