Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

by
30 września 2021
Ogłoszenia
No Comment

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1561) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

 

L.p. Nr działki Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. 38/2

38/10

38/13

0.01 ha

0.11 ha

0.0060 ha

TR1T/00091634/3

TR1T/00066651/4

TR1T/00066651/4

Skrzyszów RIIIa, RIVa 1MN 04.11.2021

godzina 9:00

28 500.00 zł

brutto

2500 zł
2. 490/9 0.0231 ha TR1T/00048879/6 Łękawica RIIIa 1RM 04.11.2021

godzina 9:20

8 000.00 zł

brutto

800 zł
3. 1628/6 0.0169 ha TR1T/00091634/3 Skrzyszów N 1ZR.ZZ 04.11.2021

godzina 9:40

2 500.00 zł

brutto

250 zł
4. 2201 0.25 ha TR1T/00079278/9 Łękawica RIIIb

LsIII

1ZZL 04.11.2021

godzina 10:00

10 500.00 zł

brutto

1000 zł
5. 859/6 1.24 ha TR1T/00068494/9 Łękawica RIIIa

PsV

2RM

1RMZ

1R

04.11.2021

godzina 10:20

120 000.00 zł

brutto

10000 zł
6. 899/33 0.0772 ha TR1T/00023716/5 Ładna dr 3U 04.11.2021

godzina 10:40

32 000.00 zł

brutto

3000 zł
7. 1734/6 0.0232 ha TR1T/00089793/8 Szynwałd RIIIb

PsIV

1ZR.ZZ 04.11.2021

godzina 11:00

2 200.00 zł

brutto

200 zł
8. 3440 0.28 ha TR1T/00066651/4 Szynwałd LsIV 1RM, 1RMZ, 2ZR 04.11.2021

godzina 11:20

17 000.00 zł

brutto

2000 zł
9. 1884/15 0.1479 ha TR1T/00160069/6 Szynwałd RIVa 2RM 04.11.2021

godzina 11:40

70 000.00 zł

brutto

7000 zł

 

 • Działki nr 38/2, 38/10 i 38/13 w Skrzyszowie położone są w pobliżu obwodnicy miasta Tarnowa, po jej południowej stronie. Działki są niezabudowane. Sąsiedztwo stanowią zabudowania mieszkalne i mieszkalno-gospodarskie. Działki posiadają kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położone są w terenie oznaczonym symbolem 1MN.
 • Działka nr 490/9 położona w obrębie Łękawica posiada regularny wąski i wydłużony kształt oraz lekki spadek terenu. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 490/10 stanowiącą drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Skrzyszów. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1RM, stanowiącym teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • Działka nr 1628/6 w Skrzyszowie położona jest w sąsiedztwie drogi powiatowej Tarnów- Ryglice. Działka posiada regularny, wydłużony kształt. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1ZR.ZZ, stanowiącym teren zieleni nieurządzonej położony w obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi.
 • Działka nr 2201 położona w obrębie Łękawica jest niezabudowana, charakteryzuje się prostokątnym kształtem. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1ZZL, stanowiącym teren zalesień obejmujący grunty rolne i nieużytki, z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienie.
 • Działka nr 859/6 położona w obrębie Łękawica jest niezabudowana, charakteryzuje się wydłużonym, prostokątnym kształtem. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę drogową będącą własnością Skarbu Państwa. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów położona jest w terenie oznaczonym symbolami 1R, 1RMZ i 2RM, stanowiącym teren zalesień obejmujący grunty rolne i nieużytki, z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienie. Kontur 1RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolnicze. Symbolem 1R oznaczono teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej. Kontur 2RM stanowi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.
 • Działka nr 899/33 położona jest w obrębie Ładna, charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 3U, stanowiącym teren zabudowy usługowej i działalności produkcyjnej.
 • Działka nr 1734/6 położona w Szynwałdzie, charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w opisanym powyżej obszarze, oznaczonym symbolem 1ZR.ZZ.
 • Działka nr 3440 w Szynwałdzie stanowi wąski pas gruntu, który krótszym bokiem przylega do drogi gminnej. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów, położona jest w konturach oznaczonych symbolami 1RM, 1RMZ i 2ZR. Symbolem 1RM oznaczono teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się usługi podstawowe oraz obiekty drobnej wytwórczości i rzemiosła. Kontur 1RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolnicze. Symbolem 2ZR oznaczono teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się również zabudowę zagrodową, przekształcanie zieleni nieurządzonej w urządzoną, kładki pieszo- jezdne, pomosty i urządzenia wodne, zalesienie gruntów klas V i VI oraz nieużytków, rolnicze użytkowanie terenu oraz miejsca postojowe.
 • Działka nr 1884/15 położona w obrębie Szynwałd, charakteryzuje się prostokątnym kształtem. Posiada bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Skrzyszów. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów działka nr 1884/15 położona jest w konturze 2RM stanowiącym teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.
 • Nabywca nieruchomości oprócz ceny zakupu zobowiązany będzie ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 28 września 2021 r.
 • Przetargi odbędą się dnia 4 listopada 2021 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 26 października 2021 roku na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 10) lub pod numerem telefonu 14 688 70 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn 30.09.2021 r.