Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

by
24 sierpnia 2021
Ogłoszenia
No Comment

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

 

L.p. Nr działki Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość wadium
1.  

1253

 

0.79 ha TR1T/00067885/0 Ładna R.IVB

ŁIV

LzIV

1ZR

1R

29.09.2021

godzina 10:00

70 zł

brutto

10 zł

 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
 • Czynsz będzie rewaloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Działka nr 1253 położona w obrębie Ładnie nie jest niezabudowana. Działki charakteryzują się prostokątnym, wydłużonym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 20m x 350m. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 1ZR oraz 1R, stanowiącym teren zieleni nieurządzonej oraz teren rolniczy.
 • Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2021 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 22 września 2021 roku na konto Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
 • nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 10) lub pod numerem telefonu 14 688 70 119. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 24.08.2021 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres

od dnia 24 sierpnia 2021 r. do dnia  27  września 2021 r.