Pages

Categories

SzukajOtwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla:  Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla: Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

by
13 sierpnia 2021
Ogłoszenia
No Comment

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Skrzyszów ; 33-156 Skrzyszów 642, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21

I. Cel projektu:

Wsparcia tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które mają wspomóc opiekunów dzieci do podjęcia aktywności zawodowej na terenie Gminy Skrzyszów.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Skrzyszów przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji
1) typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach,

2) typ projektu B: tworzenie warunków rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opieki nad dziećmi do lat 3.

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WM 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Wójta Gminy Skrzyszów
b) Na podstawie decyzji Wójta Gminy Skrzyszów zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Wójta Gminy Skrzyszów nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Skrzyszów, Skrzyszów 642, 33-156 Skrzyszów,, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 8.5”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 03.09.2021
Informacje: sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Skrzyszów, dnia 13.08.2021 r.