Pages

Categories

SzukajReferat gospodarki przestrzennej, budownictwa i drogownictwa

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEODEZJA

1. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg i placów publicznych

2. Wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko

4. Wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej

5. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów

6. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów

7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

8. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, pod względem zgodności z  miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów

9. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym  obiektów budowlanych  niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

10. Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska i rolnictwo

1. Wydanie zezwolenia na uprawę maku

2. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

3. Opiniowanie rocznych planów łowieckich

4. Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

5. Uregulowanie stosunków wodnych na gruncie

6. Zawiadomienie o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin

7. Udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

 

Gospodarka komunalna

1.Wpis oraz zmiana we wpisie do rejestru działalalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości