Pages

Categories

SzukajReferat gospodarki przestrzennej, budownictwa i drogownictwa

Zakres działania referatu

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współdziałanie w ich uzgadnianiu, z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi jednostkami,

2) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i ocen aktualności tego planu, przedkładanych Radzie Gminy,

3) opiniowanie projektów koncesji oraz projektów prac geologicznych z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze,

4) załatwianie spraw związanych z podziałem nieruchomości na działki w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

5) opracowywanie opinii i stanowisk w sprawie przebiegu dróg powiatowych, zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych,

6) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem sieci dróg gminnych oraz budową, modernizacją, utrzymywaniem i ochroną dróg gminnych,

7) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia i wydania zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

8) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego,

9) regulacja stanu prawnego dróg.

10) wykonywanie zadań z zakresu ustawy – prawo ochrony środowiska,

11) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o odpadach,

12) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,

13) inicjowanie i nakładanie obowiązku wykonywania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczaniem oraz wprowadzaniem do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,

14) rozstrzyganie sporów wodnych o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

15) zawieranie i zatwierdzanie umów w sprawie zmian stanu wody na gruncie stosownie do art.30 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz w sprawach ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

16) zwalczanie klęsk żywiołowych w rolnictwie,

17) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

18) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

19) nakazanie wykonania określonych czynności i zabiegów związanych z ochroną roślin lub wykonania zastępczego,

20) współdziałanie z inspekcja weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

21) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,

22) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na psy ras uznanych za agresywne,

23) organizacja spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów,

24) prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody oraz łowiectwem,

25) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień,

26) nakładanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia oraz za zniszczenie zieleni,

27) współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,

28) zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

29) prowadzenie statystyki GUS w zakresie rolnictwa,