Pages

Categories

SzukajReferat Organizacyjno – Administracyjny i spraw obywatelskich

Zakres działania referatu

 1. prowadzenie kancelarii Urzędu,
 2. koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków,
 3. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.
 4. prowadzenie spraw z zakresu rejestru mieszkańców,
 5. prowadzenie spraw z zakresu rejestru dowodów osobistych,
 6. prowadzenie systemu rejestrów państwowych,
 7. sporządzanie wykazów uczniów dla szkół,
 8. prowadzenie stałego rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,
 9. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych,
 11. sporządzanie decyzji dotyczących imprez masowych i sprawozdań,
 12. prowadzenie spraw’ związanych z testamentami, archiwizowanie, korespondencja,
 13. prowadzenie kancelarii niejawnej,
 14. prowadzenie spraw’ związanych z informatyką,
 15. obsługa podpisu elektronicznego,
 16. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 17. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych pracowników’ samorządowych zobowiązanych do ich złożenia,
 18. współpraca z mediami,
 19. prowadzenie biuletynu informacji publicznej,
 20. obsługa poczty internetowej,
 21. realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 22. współdziałanie w upowszechnianiu kultury z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek, z zakładami pracy, organizacjami społeczno-gospodarczymi,
 23. prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,
 24. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków’ w zakresie ochrony dóbr kultury, podejmowania niezbędnych działań zabezpieczających zabytek w nagłych wypadkach przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wpisu do rejestru dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
 25. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
 26. inicjowanie działań służących zaspokajaniu potrzeb ludności w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,
 27. inicjowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie,
 28. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 29. prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizacje projektów’ nic inwestycyjnych,
 30. nadzór nad pracą sołtysów’ i rad sołeckich,
 31. organizacja pracy osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, interwencyjnych, robót publicznych,
 32. nadzór i organizacja pracy osób skierowanych z zakładu karnego oraz sąd,
 33. prace konserwacyjne, remontowe i porządkowe obiektów’ gminnych,
 34. okresowa kontrola stanu dróg, poboczy.