Pages

Categories

SzukajReferatu finansowy i podatków

Zakres działania referatu

1) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych gminy i gospodarki pozabudżetowej oraz podejmowanie działań zapewniających rytmiczną realizację planu dochodów i wydatków z zachowaniem równowagi budżetowej,

2) opracowywanie projektów uchwał, postanowień i decyzji w sprawach zmian w budżecie,

3) dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonania budżetu Gminy i gospodarki pozabudżetowej,

4) koordynacja i realizacja zadań w zakresie remontów i inwestycji oraz rozliczanie wykonawców z wykonanych robót pod względem rzeczowym i finansowym,

5) kontrola gospodarki finansowej jednostek oraz analiza przestrzegania zasad dyscypliny budżetowej,

6) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, oraz z wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych, a także wniosków, ocen i analiz polityki podatkowej na własnym terenie,

7) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych sołectw,

9)zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności na koszty budowy, adaptacji, remontów i eksploatacji pomieszczeń straży pożarnych oraz nadzór i kontrola nad gospodarką w tym zakresie,

10) prowadzenie rachunkowości Gminy, zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych,

11) sprawowanie nadzoru w jednostkach podległych w zakresie gospodarki finansowej oraz udzielanie instruktażu,

12) wymiar i pobór należności podatkowych jednostkom gospodarki uspołecznionej i jednostkom gospodarki nieuspołecznionej, opracowywanie planu i realizacja likwidacji zaległości podatkowych,

13) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie ustalenia wysokości zobowiązań pieniężnych, a także orzekania w sprawach ulg, umorzeń zobowiązań, zaniechania poboru podatku, odroczeń na raty należności podatkowych i innych należności,

14) prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień,

15) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków oraz listów, wydawanie zaświadczeń,

16) współpraca z urzędem skarbowym i regionalną izbą obrachunkową w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetowych,

17) udział w szkoleniach, pogłębianie wiedzy specjalistycznej przez pracowników oraz prowadzenia zbioru przepisów prawnych z zakresu działania Referatu,

18) prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów i zainkasowanej gotówki,

19) sporządzanie bilansów rocznych,

20) obsługa kasowa.