Pages

Categories

SzukajSprzedaż Działki – Pogórska Wola

Sprzedaż Działki – Pogórska Wola

Informujemy że w miejscowości Pogórska Wola jest wystawiona do sprzedaży działka nr 2142/4 o powierzchni 1,09 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka ta położona jest w terenach:

 6.U stanowiącym teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne. W granicach terenów 6.U dopuszcza się wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, oraz lokalizację zakładów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości z ograniczeniem do 50 m2 powierzchni zabudowy.

13.ZR stanowiącym tereny zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zadrzewienia wzdłuż rzek, cieków i rowów melioracyjnych. W granicach terenów 13.ZR obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 14 674 71 11

cz4