Pages

Categories

SzukajŚrodowisko naturalne

Mocną stroną środowiska naturalnego są występujące na terenie gminy lasy, które stanowią ok. 15% ogólnej powierzchni, oraz doliny potoków i cieków wodnych. Niektóre zasoby środowiska przyrodniczego objęte są szczególną ochroną. Kompleks lasów w Pogórskiej Woli oraz płn. – wsch., osadniczo-rolne tereny gminy wchodzą w skład Jastrząbsko-Żdżarskiego obszaru chronionego krajobrazu. Natomiast południowe, rolniczo-leśne tereny gminy należą do obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 pomników przyrody a niektóre gatunki roślin objęte są szczególną ochroną. Kompleksy leśne są siedliskiem takich zwierząt jak zające, kuropatwy, bażanty, lisy i sarny. Występujące zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie gminy są wynikiem poszukiwań i eksploatacji gazu ziemnego i piasku. Głównym źródłem znieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest emisja gazów i pyłów pochodzących zarówno ze źródeł lokalnych jak też spoza granic gminy: gospodarstwa komunalne, paleniska domowe, kominikacja i zakłady przemysłowe. Pogorszeniu ulega klimat akustyczny, co spowodowane jest wzrostem liczby pojazdów samochodowych. Stan jakości wód ulega poprawie ze względu na budowaną w gminie sieć kanalizacyjną – dotyczy to poprawy jakości wody zarówno w rzece Wątok jak i w studniach.

Obszary chronionego krajobrazu:

Ponad 79% powierzchni gminy Skrzyszów zaliczone zostało do Obszarów Chronionego Krajobrazu. Południowa część gminy (52,4% pow.) położona na południe od drogi wojewódzkiej Tarnów -Skrzyszów -Szynawałd -Łęki Górne -Pilzno, włączona została Rozporządzeniem Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (rys. 4. ). W granicach administracyjnych gminy, w obrębie OChKPC znajduje się 522,89 ha gruntów pod lasami. Lasy te należą do typu siedliskowego Lasu Wyżynnego. Podstawowym drzewostanem są: dęby, buki, z domieszką jodły i modrzewia. Grunty zadrzewione zajmują 57,01 ha, łąki 270,10 ha i pastwiska 216,03 ha (dane z opracowania: “Obszary Chronionego Krajobrazu woj, tarnowskiego” 1994 zlec. U W Tarnów). Na terenie OChKPC utworzono i wpisano do ewidencji następujące pomniki przyrody żywej i nieożywionej z gminy Skrzyszów Nr ewidencyjny:

* 139 dwie lipy przy kościele w Łękawicy,

* 140 granitowy głaz polodowcowy ( długości 186 cm, szerokości 77 cm, wysokości 55 cm) w Łękawicy, na przeciw kościoła przy rowie koło drogi, 8,5 m od ogrodzenia kościoła (właściciel -Skarb Państwa) * 142 grupa drzew (lipy i wiązy) przy kościele w Skrzyszowie (własność Diecezji Tarnowskiej) na granicy OChKPC

* 279 lipa drobnolistna na prywatnej posesji T. Zegara zm. Szynwałd nr 499 Do użytków ekologicznych zaliczone zostało oczko wodne o pow. 1 ha (ostoja ptactwa wodnego) położone w Szynwałdzie, 80 m na południe od drogi Skrzyszów – Łęki Górne. Właściciele: Job Stanisław -Szynwałd i Krakowska Maria -Łęki Górne. (Dane z opracowania: “Projekt docelowej sieci rezerwatów przyrody… “, 1995, zlec. Departament Ochrony Przyrody MOŚZNiL, Warszawa, oraz Dziennik Urzędowy Woj. Tam. Nr 3/1987).