Pages

Categories

SzukajTRWAJĄ ZAPISY DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SKRZYSZOWIE

TRWAJĄ ZAPISY DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SKRZYSZOWIE

by
19 stycznia 2022
Najnowsze informacje
No Comment

Do 21 stycznia 2022 roku trwa rekrutacja do Gminnego Żłobka w Skrzyszowie, która odbywa się na podstawie Statutu Gminnego Żłobka w Skrzyszowie:

 1. Gminny Żłobek w Skrzyszowie z siedzibą w Skrzyszowie 147 A obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 2. Do Gminnego Żłobka w Skrzyszowie przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców bądź prawnego opiekuna dziecka – osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem poprzez złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Skrzyszowie”.
 3. W oparciu o zapisy tworzona jest lista według kolejności zgłoszeń.
 4. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skrzyszów.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:

 • dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (przez co rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • dzieci objęte pieczą zastępczą,
 • dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko, w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się (na studiach dziennych).
 1. Rodzice, prawny opiekun dziecka lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem zobowiązani są do ponoszenia opłat:
 • za pobyt dziecka przebywającego w Żłobku w kwocie stanowiącej 15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w  danym roku kalendarzowym (w 2022 r. w wysokości 451,50 zł za każdy miesiąc),
 • za wydłużony wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w Żłobku, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu, w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (w 2022 r. w wysokości 30,10 zł),
 • za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 10,00 zł dziennie.
 1. Ustala się następujący termin i miejsce przyjmowania wniosków:

od 17 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 r.

w sekretariacie

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

33-156 Skrzyszów 147 A

w godzinach:

 poniedziałek od 8.00 – 17.00

wtorek – piątek od 7.00 – 15.00

 1. Kartę zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Skrzyszowie można pobrać ze strony internetowej:

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej

Urzędu Gminy w Skrzyszowie: www.skrzyszow.pl

Informacja ta zostanie także umieszczona na głównych drzwiach wejściowych

budynku Gminnego Żłobka w Skrzyszowie

w dniu: 26 stycznia 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Gminnego Żłobka w Skrzyszowie uzyskać można pod numerem telefonu: 14 6745-024.

Pliki do pobrania: 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STATUT

OPŁATY