Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis z EGiB

Oznaczenie

z MPZP

Forma

sprzedaży

Cena nieruchomości

1.

1303

0.15 ha

TR1T/00085065/8

Szynwałd

Lzr-ŁIV

1ZZL

Przetarg ustny nieograniczony

14 000.00 zł

brutto

2.

528/3

1.15 ha

TR1T/00042697/4

Ładna

LsIV, PsV, RV, LzIV, W-PsV

1ZL,

1ZZL,

1RMZ

Przetarg ustny nieograniczony

70 000.00 zł

brutto

3.

64

0.53 ha

TR1T/00051297/6

Łękawica

Lzr-RIIIb

1R

Przetarg ustny nieograniczony

24 000.00 zł

brutto

4.

1884/13

0.1486 ha

TR1T/00160069/6

Szynwałd

RIIIb

1RM

Przetarg ustny nieograniczony

113 000.00 zł

brutto

5.

1039/9

0.0336 ha

TR1T/00089388/6

Ładna

RIVb

1ZR

Przetarg ustny nieograniczony

2500 zł

brutto

6.

331/2

0.17 ha

TR1T/00065400/3

Skrzyszów

ŁIV, B

1KDL,

4KDW

1MN

Przetarg ustny nieograniczony

505 000 zł

brutto

7.

2173/2

0.1095 ha

TR1T/00068268/6

Łękawica

RIIIb

1RM

Przetarg ustny nieograniczony

88 000 zł

brutto

8.

2173/3

0.0993 ha

TR1T/00068268/6

Łękawica

RIIIb

1RM

Przetarg ustny nieograniczony

80 000 zł

brutto

9.

119/2

0.0409 ha

TR1T/00089796/9

Ładna

RIVb

3U

Przetarg ustny nieograniczony

27 000 zł

brutto

 
 • · Działka nr 1303 w Szynwałdzie charakteryzuje się regularnym, wydłużonym kształtem. Jest porośnięta roślinnością leśną Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZZL, stanowiącym teren zalesień obejmujący grunty rolne i nieużytki, z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienie
 • · Działka nr 528/3 położona w obrębie Ładna posiada regularny, prostokątny kształt. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest porośnięta drzewami, krzewami i roślinnością trawiastą. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 1ZL, 1ZZL i 1RMZ. Symbolem 1ZL oznaczono teren lasów. Kontur 1ZZL stanowi teren zalesień obejmujący grunty rolne i nieużytki, z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienie. Kontur 1RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
 • · Działka nr 64 położona w obrębie Łękawica posiada regularny, prostokątny kształt. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest w przeważającej części zadrzewiona. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1R stanowiącym teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 • · Działka nr 1884/13 położona w obrębie Szynwałd, charakteryzuje się prostokątnym kształtem. Jest niezabudowana.  Posiada bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Skrzyszów. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1RM, stanowiącym teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • · Działka nr 1039/9 w Ładnej ma regularny, wydłużony kształt. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Jest niezabudowana i porośnięta roślinnością trawiastą. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w konturze 1ZR stanowiącym teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną.
 • · Działka nr 331/2 jest położona w centrum Skrzyszowa, posiada płaskie ukształtowanie, jest nieogrodzona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej, jest obciążona służebnością przejazdu, przegonu i przechodu. Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 1RM, 4KDW i 1KDL. Symbolem 1RM oznaczono teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kontur 4KDW stanowi teren dróg wewnętrznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. W terenie tym, poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się place, parkingi oraz ciągi pieszo-jezdne. Symbolem 1KDL oznaczono teren dróg publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalne).
 • · Działki nr 2173/2 i 2173/3 w Łękawicy są niezabudowane, charakteryzują się regularnym, prostokątnym kształtem. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działki położone są w opisanym powyżej obszarze, oznaczonym symbolem 1RM.
 • · Działka nr 119/2 w Ładnej charakteryzuje się nieregularnym kształtem oraz płaskim ukształtowaniem terenu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Skrzyszów. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 3U, stanowiącym teren stanowi zabudowy usługowej i działalności produkcyjnej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, obiekty wytwórczości i przetwórstwa oraz obiekty obsługi komunikacyjnej (komis samochodowy, serwis samochodowy, myjnia, stacja paliw, itp.).
 • · Nabywca nieruchomości oprócz ceny zakupu zobowiązany będzie ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 • · Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - nie dotyczy.
 • · Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeżeli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Więcej informacji na BIP: https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2447439,ogloszenie-wojta-gminy-skrzyszow-dotyczace-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-pol.html

 

                                                                                                                                                Skrzyszów dn. 25.04.2024 r.