Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://skrzyszow.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Wyłączenia:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-30

Data aktualizacji deklaracji: 2022-07-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Agnieszka Czarnik-Mucha

E-mail osoby kontaktowej: a.czarnik@ug.skrzyszow.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 14 688-70-23

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urzędu Gminy w Skrzyszowie –  do urzędu można dotrzeć drogą powiatową nr 1367k .  Znak drogowy wskazujący dojazd bezpośrednio do urzędu znajduje się przy drodze powiatowej pomiędzy Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie a Zespołem Szkół Podstawowych w Skrzyszowie.

W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek autobusowy.

Komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) – brak autobusów niskopodłogowych.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu dla pracowników (prawe skrzydło budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie – od północy).  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Urząd Gminy w Skrzyszowie posiada parking ogólnodostępny. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z parkingu dla pracowników w celu załatwienia spraw w urzędzie.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu urzędu gminy 14 688-70-00 lub wysłać e-maila na adres sekretariat@ug.skrzyszow.pl.

Utrudnienia  

Brak windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na I piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku

 • Tablica informacyjna zamieszczona wewnątrz budynku (na parterze)
 • Pracownik Dziennika Podawczego znajdujący się przy wejściu głównym do urzędu.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Więcej informacji w zakładce Komunikacja w języku migowym.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.