Przejdź do stopki

Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami

    wyświetleń: 491

Treść

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SKRZYSZÓW

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Skrzyszów, od 1 lipca 2013 r. Gmina Skrzyszów przejęła gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepisy w/w ustawy nałożyły na Gminę obowiązek objęcia wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, jak również zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych.

Rada Gminy Skrzyszów ustaliła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczas obowiązujących.

Z dniem 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą opłaty za wywóz odpadów nie jak do tej pory przedsiębiorstwu tylko rozliczają się bezpośrednio z Urzędem Gminy. W zamian za to gmina zapewnia dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów, a powstające śmieci przekazywane są do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie.

 

STAWKI OPŁAT

Rada Gminy Skrzyszów ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Od 1 stycznia 2024r.  stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 26,00zł. Stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi dwukrotność stawki podstawowej tj. 52,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Rada Gminy Skrzyszów wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie  to ustalono w wysokości 4,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Opłatę Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie wnosił miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez urząd lub w kasie Urzędu Gminy.

Każdy nowy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Skrzyszów jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona bezpośrednio na terenie nieruchomości, z chwilą ich powstania. Zbierane będą odpady, które można ponownie przetworzyć (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) w workach odpowiedniego koloru dla zbieranej frakcji:

 

Papier i tektura w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego,

 1. Szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego,
 2. Tworzywa sztuczne, metal w odrębnych pojemnikach lub workach koloru żółtego,
 3. Bioodpady w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

INNE RODZAJE ODPADÓW

 

PRZETERMINOWANE LEKI – należy gromadzić w wyznaczonym do tego celu pojemniku, w aptece w Skrzyszowie i Szynwałdzie lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

CHEMIKALIA – farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich) należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Opakowania po środkach ochrony roślin należy dostarczać do punków, w których zostały zakupione lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórka zużytych baterii może być również kontynuowana poprzez jednostki oświatowe.

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (telewizory, radia, komputery, monitory, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, suszarki ) – należy wystawić dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, drzwi) – należy wystawiać dwa razy w roku w wyznaczone miejsce bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

BIOODPADY– mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach w pozostałych przypadkach powinny być odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem lub mogą być dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

ODPADY TEKSTYLIÓW I ODZIEŻY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

 

ZUŻYTE OPONY – należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek  należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

2022 r.

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w 2022 r. z terenu gminy Skrzyszów

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), FBSerwis Karpatia S. z o.o.         

- Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie i wytwarzania paliwa alternatywnego w Krakowie, MIKI Recykling Sp. z o.o.

- Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), MPGK Tarnów

 

Odpady zielone

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., Kraj: Polska, Województwo: LUBELSKIE, Powiat: lubelski, Gmina: Bełżyce, Miejscowość: Bełżyce, Ulica: ul. Przemysłowa 35A, Kod pocztowy: 24-200

– Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia/m. Sigiełki, Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: niżański, Gmina: Krzeszów, Miejscowość: Sigiełki, Kod pocztowy: 37-418

- Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, MPGK Tarnów

Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: Tarnów, Gmina: Tarnów, Miejscowość: Tarnów, Ulica: Komunalna 31, Kod pocztowy: 33-100

 

- Instalacja przetwarzania odpadów, kompostownia odpadów przeznaczona do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych, KOP-EKO, Zalesiany 1 , 32-420 Gdów

Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: wielicki, Gmina: Gdów, Miejscowość: Zalesiany 1, Kod pocztowy: 32-420

 

- Zakład Zagospodarowanie Odpadów w Wólce Rokickiej

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: lubartowski, Gmina: Lubartów, Miejscowość: Wólka Rokicka 100, Kod pocztowy: 21-100

           

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały przekazane do składowania w ilości 10,8120 Mg

 Osiągnięty w roku 2022  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 44,16%

Poziom składowania odpadów komunalnych [%]

Poziom składowania odpadów komunalnych  - 19,01 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]          

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,64%

2021 r.

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2021 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.

 

Odpady zielone

– Hamburg Recykling Polska Sp. z o.o. ul. Wchodnia 25, 45-499 Opole

– Instalacja do sortowania odpadów selektywnie zebranych z podgrupy 15 01 i 20 01, Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: Tarnów, Gmina: Tarnów, Miejscowość: Tarnów, Ulica: Komunalna 20A, Kod pocztowy: 33-100

– Remondis Kraków Sp. Z o.o., Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: Kraków, Gmina: Kraków, Miejscowość: Kraków, Ulica: Półłanki 64, Kod pocztowy: 30-740

– Mondi Świecie S.A, Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, Powiat: świecki, Gmina: Świecie, Miejscowość: Świecie, Ulica: Bydgoska 1, Kod pocztowy: 86-100

– Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia/m. Sigiełki, Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: niżański, Gmina: Krzeszów, Miejscowość: Sigiełki, Kod pocztowy: 37-418

– Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., Kraj: Polska, Województwo: LUBELSKIE, Powiat: lubelski, Gmina: Bełżyce, Miejscowość: Bełżyce, Ulica: ul. Przemysłowa 35A, Kod pocztowy: 24-200

– Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów, Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: Tarnów, Gmina: Tarnów, Miejscowość: Tarnów, Ulica: Komunalna 31, Kod pocztowy: 33-100

– Zakład zagospodarowania Odpadów Ruszczyn, Województwo: ŁÓDZKIE, Powiat: radomszczański, Gmina: Kamieńsk, Kod pocztowy: 97-360

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały przekazane do składowania w ilości 161,183 Mg

 

Osiągnięty w roku 2021 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 56%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2021 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 10%

Poziom składowania odpadów komunalnych za 2021r.  - 23,4 %

2020 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2020 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

 1. Odpady zielone

– FUH Kor Eko Szczepan Trzepacz, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

– PUK Tarnów, Komunalna 31, 33-100 Tarnów 

– Fcc Podhale Sp. z o.o., Nowy Targ

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

 

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały przekazane do składowania w ilości 325,477 Mg

Osiągnięty w roku 2020 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 61%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2020 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 23%

 

2019 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2019 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

– MBP MPGK, ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów

 1. Odpady zielone

– PUK Tarnów, Komunalna 31, 33-100 Tarnów 

– EMPOL, Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

– FUH Kor Eko Szczepan Trzepacz, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

 

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały przekazane do składowania w ilości 168,896 Mg.

Osiągnięty w roku 2019 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 57%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2019 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 10%

2018 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2018 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia Zalesiany, Zalesiany 1, 32-420 Gdów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

Osiągnięty w roku 2018 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 42%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2018 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 15%

 

2017 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2017 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP MPGK Tarnów, ul Komunalna 29, 33-100 Tarnów.

– MBP Trans-Formers Karpatia, ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów.

– MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia PUK Tarnów, ul. Cmentarna 31, 33-101 Tarnów.

Firma Usługowo-Handlowa “KOP-EKO” Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

 

Osiągnięty w roku 2017 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,69%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2017 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

2016 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2016 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– MBP MPGK Tarnów, ul Komunalna 29, 33-100 Tarnów.

– MBP Trans-Formers Karpatia, ul. Komunalna 20a, 33-100 Tarnów.

 1. Odpady zielone

– Kompostownia PUK Tarnów, ul. Cmentarna 31, 33-101 Tarnów.

 1. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Wszystkie odpady o kodzie 19 12 12  z terenu gminy Skrzyszów zostały poddane odzyskowi.

 

Osiągnięty w roku 2016 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,1%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Osiągnięty w roku 2016 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

2015 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2015 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

1.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o., 33- 100 Tarnów ul. Cmentarna 20 A

2. Odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

Osiągnięty w roku 2015 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła- 38,1%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Osiągnięty w roku 2015 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- O%

 2014 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2014 R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowywały odpady w następujących instalacjach:

1.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Trans-Formers Karpatia Sp. z o. o., 33- 100 Tarnów ul. Cmentarna 20 A

– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8,  33-101 Tarnów

2. Odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

Osiągnięty w roku 2014 poziom, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła- 39,75%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

Osiągnięty w roku 2014 poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 50,6%

2013 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W 2013R. Z TERENU GMINY SKRZYSZÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie ul. Cmentarna 29

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o. o. ul. Półłanki 64

– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

2. odpady zielone:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH W 2013 ROKU PRZEZ GMINĘ SKRZYSZÓW poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 55,9 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,43%

2012 r.

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64
– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Składowisko Odpadów Tarnów, ul. Czysta

2. odpady zielone
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna 31

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH W 2012 ROKU PRZEZ GMINĘ SKRZYSZÓW

– poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
– metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
– biodegradacji przekazanych do składowania

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 76,84 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 53,13 %