Przejdź do stopki

Złożenie Dokumentu Elektronicznego

    wyświetleń: 438

Treść

Zgodnie ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j.), podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne na platformie ePUAP.

Aby można było złożyć elektroniczne pismo do urzędu potrzebne jest konto użytkownika na platformie ePUAP (bezpłatne). Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP, w tym zakładania konta, podpisywania i wysłania dokumentów, znajdują się w dziale Pomoc, serwisu ePUAP

Wskazane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, wymaganego aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

1) przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej

2) dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB - pendrivy, dyski zewnętrzne itp.

b) płyta CD-RW/DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1) dokumenty elektroniczne podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, Pades lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.

2) akceptowalne formaty załączników określa załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism: txt, rtf, ods, odt, doc, docx, pdf, gif, jpg, png, tif, svg, xls, xlsx, zip.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy w Skrzyszowie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2019.1969 t.j.).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.).