Przejdź do stopki

Regulamin Rady

    wyświetleń: 97

Treść

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY GMINY SKRZYSZÓW

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy Skrzyszów – wyciąg ze Statutu Rady Gminy Skrzyszów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/384/18 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4503)

ROZDZIAŁ II.
RADA GMINY

§ 10. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

§ 11. Organami Rady są:
1) Przewodniczący Rady,
2) Komisje Rady – stałe oraz doraźne.

§ 12. Rada uchwala roczny plan pracy.

§ 13. Obsługę kancelaryjną Rady sprawuje samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 14. 1.Przewodniczący Rady organizuje pracę i prowadzi obrady Rady oraz wykonuje inne zadania określone ustawami.
2. W zakresie organizacji pracy Rady, przewodniczący w szczególności:
1) zapewnia przygotowanie i zwołuje sesje Rady,
2) ustala porządek obrad sesji Rady,
3) zawiadamia o terminie i miejscu sesji Rady,
4) koordynuje pracę komisji Rady,
5) przedstawia Radzie projekty rocznych planów pracy Rady,
6) przedkłada właściwym komisjom Rady oraz Radzie skargi dotyczące działalności Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) przedkłada Radzie wnioski, zalecenia i opinie komisji Rady,
8) zapewnia właściwą dokumentację pracy Rady,
9) podpisuje protokoły z sesji i uchwały Rady.
3.W zakresie prowadzenia obrad sesji:
1) otwiera i zamyka sesję oraz zarządza przerwy w obradach,
2) udziela i odbiera głos mówcom,
3) czuwa nad zachowaniem porządku obrad i powagi sesji,
4) zarządza głosowania.

§ 15. 1. Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Wiceprzewodniczący wykonują zadania wyznaczone przez Przewodniczącego Rady.
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący wyznaczony przez Przewodniczącego. W przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania nieobecnego Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.
4. Wiceprzewodniczący prowadzący sesję podpisuje protokół i uchwały podjęte na tej sesji.

KOMISJE RADY

§ 16. 1. Rada powołuje 3 komisje stałe:
1) Komisję Rewizyjną,
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Komisję Rozwoju Gminy, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.
2. W celu realizacji zadań o przemijającym charakterze Rada może powołać komisje doraźne.

§ 17. 1.Rada powołuje stałe komisje ustalając ich skład osobowy oraz przedmiot ich działania.
2.Komisje stałe Rady mogą liczyć od 3 do 6 radnych.
3.Radny nie może należeć więcej niż do jednej komisji stałej.
4.Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących komisji stałych wybiera Rada.

§ 18. 1. Zakres i czas działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji niestałych wybiera Rada.
3. Komisje doraźne przedstawiają Radzie sprawozdania po zakończeniu prac, do których zostały powołane.

§ 19. 1. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swej działalności.
2. Komisje stałe przyjmują roczne plany pracy i przedkładają je Radzie.
3. Komisje co najmniej raz w kadencji przedstawiają Radzie sprawozdanie ze swej działalności.

§ 20. 1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą lub wnioskami o rozpatrzenie określonych spraw na sesji,
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie właściwości komisji,
5) analizowanie skarg dotyczących działalności Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i przedstawianie Radzie swoich stanowisk.
2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z przedmiotem działania określonym w uchwale, o której mowa w § 17 i § 18.
3. Radny nie może być przewodniczącym więcej niż jednej komisji.

§ 21. 1. Przewodniczący organizuje pracę komisji, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia oraz przedstawia właściwym organom jej stanowiska.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego komisji lub jego odwołania w trakcie kadencji Rady, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego komisji, jego funkcję pełni Wiceprzewodniczący komisji.
3. O miejscu i terminie posiedzenia komisji Przewodniczący zawiadamia Wójta.

§ 22. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym porządkiem.
2.Posiedzenie komisji zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący komisji a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji.
3. W posiedzeniach winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
4. Wójtowi lub desygnowanej przez niego osobie przysługuje prawo zabierania głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Komisja rozstrzyga rozpatrywane sprawy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. Na żądanie mniejszości jej wnioski powinny być przedstawione Radzie.
6. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb i zgodnie z planem pracy.
7. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
8. Protokoły komisji są numerowane cyframi arabskimi odznaczającymi numer posiedzenia Komisji i czterema cyframi roku, w którym odbyto posiedzenie. Poszczególne elementy numeru oddziela się kropką.
9. Numeracja jest ciągła w okresie kadencji.
10. Protokół podpisuje Przewodniczący komisji lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.
11. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 23.1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 5 do Statutu Gminy.
2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik Nr 6 do Statutu Gminy.

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

§ 24. Z inicjatywą podjęcia uchwały Rady mogą wystąpić:
1) Wójt,
2) Przewodniczący Rady,
3) Komisja Rady,
4) grupa co najmniej 3 radnych,
5) klub radnych,
6) grupa co najmniej 200 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego.

§ 25. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiadającego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały,
7) podpis projektodawcy.

§ 26. 1. Do projektu uchwały stanowiącej prawo miejscowe dołącza się uzasadnienie zawierające opis dotychczasowego stanu rzeczy i obowiązujących regulacji prawnych, przyczyny koniecznej zmiany oraz cel i istotne skutki jej wprowadzenia.
2. Projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.

§ 27. 1. Projekt złożony przez projektodawców wymienionych w § 24 pkt 2 do 6 przekazuje się Wójtowi Gminy poprzez złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Skrzyszowie na dzienniku podawczym. Wójt Gminy w terminie 7 dni roboczych od przekazania opracowuje projekt.
2. Opracowany pod względem merytorycznym i prawnym projekt uchwały Wójt Gminy przedkłada – jeżeli wymaga tego przepis prawa – organom właściwym do jego zatwierdzenia, zaopiniowania lub uzgodnienia lub poddaje konsultacjom.
3. Uzgodniony projekt Wójt przedkłada Radzie.
4. Projekt uchwały spełniający wymogi, o których mowa w § 25, może być w nagłych przypadkach przedłożony przez projektodawcę Przewodniczącemu Rady bezpośrednio przed sesją.
5. Przepis ust.4 nie ma zastosowania do projektów uchwał ustanawiających przepisy prawa miejscowego składanych przez projektodawców wymienionych w § 24 pkt 2 do 6.
6. Inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

SESJE RADY

§ 28. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych.
2. Sesje Rady są jawne. Jawność obrad oznacza obowiązek ogłaszania informacji o zwołaniu sesji w sposób publiczny i prawo mieszkańców gminy do obecności na sali obrad w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. W obradach, których jawność została wyłączona uczestniczą radni, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i protokolant oraz inne osoby za zgodą Rady.
4. Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 29. 1. Zawiadomienie o zwołaniu sesji określa termin, miejsce i czas rozpoczęcia obrad.
2. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z materiałami w tym projektami uchwał.
3. Przewodniczący Rady przesyła pisemne zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z załącznikami radnym, Wójtowi oraz sołtysom.
4. Za zgodą radnego Przewodniczący Rady może przekazać mu zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z załącznikami w formie elektronicznej.
5. Zawiadomienie o zwołaniu sesji i porządek obrad podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skrzyszowie.

§ 30. 1. Porządek obrad sesji powinien obejmować następujące punkty według poniższej kolejności:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
3) rozpatrywanie spraw zawartych w porządku obrad,
4) informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,
5) interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielanie odpowiedzi,
6) zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Z wnioskiem w sprawie zmiany porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt.
3. W trakcie sesji Rada może dokonywać zmian kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad oraz ograniczyć porządek obrad.
4. Zmiany w porządku obrad Rada wprowadza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 31. 1. Sesje otwiera Przewodniczący Rady wypowiadając słowa: „Otwieram ….. sesję Rady Gminy Skrzyszów”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdza zdolność Rady do podejmowania uchwał (quorum).
3. W przypadku braku quorum, na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada postanawia o przerwaniu obrad i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu lub realizuje porządek obrad z pominięciem podejmowania uchwał.
4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji.

§ 32. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według porządku obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad w pierwszej kolejności referentowi sprawy, radnym według kolejności zgłoszeń a następnie może udzielić głosu innym uczestnikom sesji.
3. Każdy radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą danego punktu porządku obrad. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady, Wójt Gminy albo wyznaczony pracownik.
4. Radny może zgłosić wniosek formalny. W sprawie wniosku formalnego oraz repliki Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń.
5. Wnioskiem formalnym jest wniosek w sprawie:
1) przerwania posiedzenia,
2) zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad,
3) ograniczenia porządku obrad,
4) zamknięcia listy mówców,
5) ograniczenia czasu wystąpień,
6) odroczenia posiedzenia,
7) zamknięcia dyskusji,
8) sprecyzowania wniosku poddanego pod głosowanie,
9) stwierdzenia quorum,
10) ponownego przeliczenia głosów.
6. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ust.5 do których stosuje się ust.4 § 30.
7. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, poprzez pilnowanie zwięzłości wypowiedzi radnych, przywoływanie „do porządku” radnych zakłócających porządek obrad.
8. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad.

§ 33. 1. Wnioski zgłaszane w toku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
2. Gdy wymaga tego ilość i rodzaj zgłoszonych wniosków, ich opracowanie i uporządkowanie Przewodniczący Rady może powierzyć powołanemu przez siebie zespołowi redakcyjnemu.
3. Wnioski zawierające poprawki do projektów uchwał, wnioskodawcy na żądanie Przewodniczącego Rady, obowiązani są składać w formie pisemnej, z określeniem jednostki redakcyjnej uchwały, której dotyczą i treści proponowanej zmiany.

§ 34. 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zarządza głosowanie. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem radnych przez Przewodniczącego Rady do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektem uchwały jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został zgłoszony,
2) głosowanie wniosku o zwrot projektu uchwały do projektodawcy, jeżeli wniosek taki został zgłoszony,
3) głosowanie poprawek do poszczególnych części składowych, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
4) głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

§ 35. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie radni.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.
3. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony w art. 14 ustawy o samorządzie gminnym.
4. W przypadkach określonych ustawowo Rada zobowiązana jest podejmować uchwały w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością głosów.
5. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z radnych Komisja Skrutacyjna.
6. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
7. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do protokołu z sesji.
8. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i zarządza wybory. Przepis nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
9. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydat jest tylko jeden, na karcie do głosowania obok imienia i nazwiska kandydata umieszcza się wyrazy „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”. Przy każdym z tych wyrazów umieszcza się kratkę. Radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” w jednej z kratek.
10. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydatów jest więcej niż jeden, na karcie do głosowania obok wpisanych w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów umieszcza się kratki. Radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata, którego wybiera.
11. Gdy spośród wielu kandydatów trzeba wybrać kilka osób, to wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za danym kandydatem, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdego z pozostałych kandydatów.
12. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady bezzwłocznie, a głosowania tajnego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu.
13. Przy podejmowaniu przez Radę Gminy ustaleń odnoszących się do procedowania na sesji, głosowanie może być zastąpione wypowiedzianą przez przewodniczącego obrad formułą: „jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Rada propozycję przyjęła”. Brak sprzeciwu uznaje się za podjęcie przez Radę Gminy ustalenia jednogłośnie.

§ 36. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3. Przy wymogu bezwzględnej większości ustawowego składu Rady bezwzględną większość przy 15 osobowej Radzie stanowi 8 głosów.

§ 37. 1. Uchwały Rady są osobnymi dokumentami zawierającymi:
1) numer uchwały,
2) datę podjęcia uchwały,
3) tytuł uchwały i podstawę prawną,
4) treść uchwały,
5) określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
6) termin wprowadzenia w życie uchwały oraz ewentualny okres jej obowiązywania,
7) podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom.
2.Uchwały są numerowane cyframi rzymskimi oznaczającymi numer sesji i cyframi arabskimi oznaczającymi kolejny numer uchwały i czterema cyframi roku w którym podjęto uchwałę. Poszczególne elementy numeru uchwały oddziela się kropką.
3. Numeracja jest ciągła w okresie kadencji.
4. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

§ 38. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce obrad, godzinę ich rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności sesji,
3) imiona i nazwiska osób zaproszonych oraz delegowanych z urzędu uczestniczących w sesji,
4) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,
5) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
6) porządek obrad,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień, dyskusji, tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz numery podjętych uchwał,
8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”,
9) podpis Przewodniczącego i protokolanta.
2. Protokoły sesji są numerowane cyframi rzymskimi oznaczającymi numer sesji i cyframi arabskimi określającymi cztery cyfry roku, w którym odbyto sesję. Poszczególne elementy numeru sesji oddziela się kropką

Statut Gminy Skrzyszów- wejdź