Przejdź do stopki

Bilet dla Seniora

Bilet dla Seniora

Treść

Informujemy, że od 2 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Bilet dla Seniora”. Świadczenie przysługuje osobom w wieku od 65 do 70 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Skrzyszów. Świadczenie uzależnione jest od miesięcznego dochodu osoby lub dochodu na osobę
w rodzinie:

- miesięczna wysokość dochodu na osobę samotnie gospodarującą nie może być wyższa niż 3 880,00 zł

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 3 000,00 zł.

Dochodem jest suma miesięcznych przychodów wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Program obejmuje każdorazowo nie więcej niż 10 przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w okresie jednego miesiąca.

Rozliczenie wydatków za przejazdy następuje raz na kwartał. Wnioski należy składać w terminie do miesiąca po każdym zakończonym kwartale.

Do wniosku należy dołączyć bilety potwierdzające przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego (maks. 10 biletów z każdego miesiąca danego kwartału) oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. z marca br.), w szczególności odcinek renty/emerytury lub decyzja o przyznaniu renty/emerytury, zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego (dotyczy wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

Druki

WNIOSEK załącznik

 

Pliki