Przejdź do stopki

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych

Treść

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

UWAGA!
Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i podgrzewania wody.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:

  • 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawca jest jednocześnie odbiorcą końcowym wystawionej i zapłaconej faktury.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Skrzyszowie, w pokoju nr 5. Więcej informacji pod numerem telefonu (14) 688-70-16 w godzinach pracy Urzędu Gminy w godzinach od 9.00 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku.

  • Załączniki:

Wzór wniosku o dodatek gazowy: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Klauzula informacyjna RODO