Przejdź do stopki

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że Uchwałami Rady Gminy Skrzyszów Nr XXX.492.2023 i Nr XXX.493.2023  z dnia 17 stycznia 2023 r. podwyższono  kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Program ten zapewnia pomoc w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynosi:

-  dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł,

-  dla rodziny – 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Przewiduje on  udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby/rodziny zainteresowane, pozostające w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, spełniające przesłanki kwalifikujące do otrzymania pomocy w celu  skorzystania ze świadczenia proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Skrzyszowie (pokój nr 11 i 12).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni również telefonicznie: 14 688 70 17 i 14 688 70 21.