Przejdź do stopki

Nowe formy wsparcia dla mieszkańców w 2024 roku

Nowe formy wsparcia dla mieszkańców w 2024 roku

Treść

Od 1 stycznia 2024 roku, wejdą w życie uchwały Rady Gminy Skrzyszów, dotyczące nowych form wsparcia dla mieszkańców naszej gminy. Będą oni mogli skorzystać z następujących świadczeń: „Skrzyszowska Karta Seniora”, „Bilet dla Seniora” oraz „Bilet dla ucznia”.

Program „Skrzyszowska Karta Seniora” ma na celu aktywizację społeczną seniorów z gminy Skrzyszów. Karta będzie wydawana bezpłatnie w dwóch wersjach: Standard i Premium.

Wersja Standard - dedykowana osobom w wieku 65-70 lat, będzie uprawniała do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty, które przystąpią do programu „Skrzyszowska Karta Seniora”.

Wersja Premium – przeznaczona dla osób w wieku powyżej 70 lat. Będzie uprawniała do ulg, zwolnień i preferencji zawartych w karcie Standard oraz dodatkowo do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Karta będzie ważna z dokumentem tożsamości i będzie mógł się nią posługiwać wyłącznie senior, na którego karta zostanie wydana. Warunkiem otrzymania karty będzie wypełnienie przez seniora wniosku i złożenie go w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. Druki wniosków dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacje o wysokości ulg, zwolnień i preferencji przyznanych przez podmioty, które przystąpią do programu, będą dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie i będą na bieżąco aktualizowane. Przedsiębiorstwa, które przystąpią do programu, będą oznaczone logo o honorowaniu „Skrzyszowskiej Karty Seniora”.

Innym programem osłonowym, dedykowanym także seniorom jest „Bilet dla Seniora”. Program ten jest skierowany do osób w wieku 65-70 lat. Jego celem jest całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z korzystaniem przez seniorów z publicznego transportu. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości kosztów przejazdu na jednej linii – z miejsca zamieszkania do Tarnowa. Przyznawane będzie na wniosek mieszkańca. Wniosek należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie (termin – do miesiąca po każdym zakończonym kwartale) wraz z załączonymi do wniosku biletami potwierdzającymi przejazd środkami publicznego transportu (obowiązuje limit – max. 10 przejazdów w każdym miesiącu). Zwrot wydatków związanych z realizacją programu „Bilet dla Seniora” uzależniony będzie od miesięcznego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę samotnie gospodarującą nie może być wyższa niż 3 880 zł. Natomiast miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 3 000 zł.

Kolejną, nową formą wsparcia będzie „Bilet dla ucznia”. Z tego świadczenia korzystać będą mogli  uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także szkół artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie ma na celu całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem ucznia z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Świadczenie przysługuje uczniom mieszkającym w gminie Skrzyszów, którzy uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania i dojeżdżają do szkoły środkami transportu publicznego na podstawie biletu imiennego. Aby móc skorzystać z dofinansowania koszty dojazdu do placówki nie mogą  być w całości finansowane ze środków publicznych lub też dowóz ucznia do szkoły nie może być organizowany przez Gminę Skrzyszów. Wysokość świadczenia będzie stanowiła 50% kosztów poniesionych za przejazdy na jednej linii z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, jednak w kwocie nie wyższej niż 75,00 zł miesięcznie. W przypadku finansowania kosztów dojazdu w części ze środków publicznych, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między tymi kosztami a kwotą dofinansowania z innego tytułu. Wnioski o przyznanie świadczenia za okres od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 15 czerwca do 31 lipca 2024 r. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakup biletów imiennych, w szczególności bilet imienny lub imienną fakturę potwierdzającą zakup biletu.